МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЕФЕКТІВ ВНАСЛІДОК ВПРОВАДЖЕННЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ЗАХОДІВ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Розроблено лінійну трьохфакторну економіко-математичну модель на основі даних одного з промислових підприємств України. Досліджено взаємозв’язок між обсягом споживання основного виду сировини, обсягом споживання енергетичних ресурсів, обсягом виробленої продукції у якості незалежних змінних та собівартістю продукції у якості залежної змінної. Встановлено наявність взаємозалежності між скороченням використання основного виду сировини та енергоресурсів і зменшенням рівня собівартості продукції, в результаті здійснення ресурсозберігаючих заходів на промисловому підприємстві. Перевірено якість, точність та адекватність отриманої моделі, значимість незалежних факторів та їх рівень взаємозв’язку із залежною змінною. Визначено довірчі інтервали отриманої моделі шляхом інтервального оцінювання параметрів моделі. Спрогнозовано рівень річної собівартості виробленої продукції, якої можливо досягнути за умов скорочення споживання основного виду сировини і енергоресурсів та незмінному обсязі виробленої продукції. Отримано модель високого рівня якості, що надає можливість розраховувати економічні ефекти від впровадження ресурсозберігаючих заходів на промислових підприємствах та робити коротко- та довгострокові прогнози.

Разработано линейную трехфакторную экономико-математическую модель на основе данных одного из промышленных предприятий Украины. Исследовано взаимосвязь между объемом потребления основного вида сырья, объемом потребления энергетических ресурсов, объемом изготовленной продукции в качестве независимых переменных и себестоимостью продукции в качестве зависимой переменной. Установлено наличие взаимозависимости между сокращением использования основного вида сырья и энергоресурсов и уменьшением уровня себестоимости продукции, в результате осуществления ресурсосберегающих мероприятий на промышленном предприятии. Проверено качество, точность и адекватность полученной модели, значимость независимых факторов и их уровень взаимосвязи с зависимой переменной. Определены доверительные интервалы полученной модели путем интервального оценивания параметров модели. Спрогнозировано уровень годовой себестоимости произведенной продукции, которого возможно достичь при условии сокращения потребления основного вида сырья и энергоресурсов и неизменном объеме произведенной продукции. Получено модель високого уровня качества, которая дает возможность рассчитывать экономические эффекты от внедрения ресурсосберегающих мероприятий на промышленных предприятиях и составлять кратко- и долгосрочные прогнозы.

Література: 

1. Лугінін О.Є. Економіко-математичне моделювання : навч. посібник / О. Є. Лугінін, В.М. Фомішина. – К.: Лібра, 2011. – 342 с.
2. Берегова Г. І. Економіко-математичне моделювання: навч. посібник / Г.І. Берегова, А.Ю.Сидоренко. – Львів: УБС НБУ, 2008. – 140 с.
3. Шарапов О.Д. Економічна кібернетика : навч. посібник / О.Д. Шарапов, В.Д. Дербенцев, Д.Є. Семьонов. – К.: КНЕУ, 2004. – 231 с.
4. Чигринська О.С. Теорія економічного аналізу / О.С. Чигринська, Т.М. Власюк // Каталог електронних книжок EbookTime [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ebooktime.net/book_90.html
5. Іващук О.Т. Економіко-математичне моделювання : навч. посібник / О.Т. Іващук. – Тернопіль: ТНЕУ «Економічна думка», 2008. – 704 с.
6. Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу: навч. посіб. / Г.І. Купалова. – К.: Знання, 2008. – 639 с.
7. Літнарович Р.М. Побудова і дослідження математичної моделі за джерелами експериментальних даних методами регресійного аналізу : навч. посібник / Р.М. Літнарович. – Рівне, МЕГУ, 2011. – 140 с.

Завантажити текст статті: