Вимоги до статей, що подаються до збірника наукових праць „Економічний вісник НТУУ „КПІ”

 • Статті приймаються українською, російською, англійською мовами.
 • Статті виконуються відповідно до вимог ВАК України (див. додаток). Усі зазначені підпункти в статті мають бути присутні та виділені жирним шрифтом.
 • Обсяг статті обмежується – не менше 0,25 др. арк. і не більше 0,5 др. арк. (10 - 20 тис. друкованих знаків).
 • Статті подаються у друкованому вигляді та на CD чи електронною поштою за адресою: fmm@kpi.ua та o.zozulyov@kpi.ua.
 • Разом з роздрукованим текстом статті надсилаються відомості про автора (авторів, не більше трьох осіб).
 • Статті набираються у тестовому редакторі Microsoft Word. Файл може мати розширення *.doc чи *.rtf. Шрифт тексту статті Times New Roman Cyr 14. Таблиці виконувати 12 шрифтом. Поля дзеркальні; верхнє і внутрішнє – 2,5 см., зовнішнє – 1,8 см., нижнє – 3,5 см. Інтервал одинарний. Графіки та рисунки виконувати вмонтованими засобами Word, посилання у тексті обов’язкове.
 • Паперовий варіант статті підписується автором (авторами) на першій сторінці біля прізвища.
 • Назва файлу з електронною версією статті повинна збігатися з прізвищем першого автора. Бажано мати декілька ідентичних копій файлу статті.
 • Структура: УДК, автор (автори), наукова ступінь, вчене звання, місце роботи, назва статті, анотація, ключеві слова, вступ (постановка проблеми, її зв’язок з останніми дослідженнями та публікаціями, науковими та практичними завданнями, обґрунтування актуальності дослідження), постановка задачі (сформовані цілі дослідження), методологія (короткий перелік і обґрунтування методологічної бази дослідження, використаних методів, математичного апарату, алгоритмів і програмного забезпечення), основні результати дослідження (наукова новизна, практичне значення), висновки (наукова новизна, теоретичне та практичне значення результатів дослідження, перспективи подальших наукових розробок за даним напрямом, рекомендація щодо використання).
 • Окремо додається файл с даними про автора. Назва файлу: data_(прізвище першого автора).
 • Адреса сайту збірника наукових праць: www.economy.kpi.ua

Просимо дотримуватися встановлених вимог і термінів подання статей. Відбір матеріалів проводиться редакційною колегією наукового збірника.

Редакційна колегія