ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА АГРЕГОВАНУ ПОВЕДІНКУ ДОМОГОСПОДАРСТВ У КРАЇНАХ-ПАРТНЕРАХ

Світова економічна наука розглядає домогосподарство як одну із найголовніших складових, що формує економіку будь-якої країни. Дослідження діяльності домогосподарств відіграє важливу роль у розумінні розвитку сучасних економічних процесів на макрорівні. У статті досліджено економічну систему, що складається з економік двох країн: Російської Федерації та України, з використанням інструментарію економетричного моделювання. Побудовано симультативну модель, яка описує взаємний вплив економічних політик Росії та України на систему домогосподарств цих країн. Під час дослідження взаємного впливу економічних політик країн-партнерів на основі побудованої моделі проведено п’ять імітаційних експериментів. У результаті проведених експериментів отримано значення основних макроекономічних показників Росії та України залежно від базового та шокових сценаріїв. Побудована симультативна модель дозволяє досліджувати поведінку домогосподарств та методи впливу на неї на міжнародному рівні. Запропонована модель допоможе краще дослідити вплив економічної політики урядів Російської Федерації та України на сукупну поведінку домогосподарств цих країн.

Література: 

1. Жук М. Економетричне дослідження діяльності домогосподарств в Україні / Микола Жук, Валентин Здрок // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2012 – № 47. – С. 182–191.
2. Жук М. Макроеконометрична симультативна модель функціонування домогосподарств в Україні / Микола Жук, Валентин Здрок // Формування ринкової економіки в Україні. – 2012 – № 27. – С. 116–120.
3. Здрок Валентин Володимирович. Економетрія: Підручник / В.В. Здрок, Т.Я. Лагоцький. – К. : Знання, 2010. – 541 с. – ISBN 978-966-346-723-8.
4. Кузик О. Аналіз поведінки домогосподарств у сучасних економічних теоріях / О. Кузик // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2009 – № 41 – С. 308-315.
5. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навч. Посіб.: У 2 кн. – Кн. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / Панчишин С. М., Островерх П.І., Буняк В.Б. [та ін.] ; за ред. С. Панчишина і П. Островерха. – К.: Знання, 2006. – 723 с. – ISBN 966-346-209-4. – ISBN 966-346-210-8.
6. Сапога Т. Домогосподарство – важлива складова функціонування економіки / Т. Сапога // Сталий розвиток економіки. – 2011 – С. 49-52.
7. Chiappori P. The Micro-economics of Efficient Group Behavior: Identification / P. Chiappori, I. Ekeland // Econometrica. – 2010 – № 77. – P. 763-794.
8. Donni O. A Simple Approach to Investigate Intra-household Allocation of Private and Public Goods / O. Donni // Review of Economics and Statistics. – 2009 – № 91. – P. 617–628.
9. Economy Watch [Electronic Resource]. – Mode of access: http://www.economywatch.com/
10. The World Bank [Electronic Resource]. – Mode of access: http://www.worldbank.org/

Завантажити текст статті: