ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ДО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗПОДІЛУ НАВАНТАЖЕНЬ МІЖ ПАРАЛЕЛЬНО ПРАЦЮЮЧИМИ АГРЕГАТАМИ ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

У даній статті розглянуто застосування методів математичного програмування для розв’язання задач економічного розподілу навантажень між паралельно працюючими агрегатами теплових електростанцій (ТЕС). Розглянуто випадки, коли застосування звичайних методів розподілу навантажень (рівності відносних приростів, прирощених цін тощо) неможливо через нелінійність або дискретність енергетичних характеристик обладнання, необхідності одночасного розподілу як електричних, так і теплових навантажень на теплоелектроцентралях (ТЕЦ), необхідності при розподілі навантажень визначати кількість одночасно працюючих агрегатів і вид палива для них. Наведені алгоритми побудови лінійної моделі ТЕС для розподілу теплових та електричних навантажень методом лінійного програмування, розподілу навантажень методом динамічного програмування та алгоритм вибору складу працюючих агрегатів та розподілу навантажень між ними методом цілочислового програмування (метод "гілок та меж").

Література: 

1. Синьков В.М. Оптимизация режимов энергетических систем./В.М.Синьков, В.М.Богословский, В.Г.Григоренко, Я.А.Калиновский, А.А.Огородников, Э.А.Мозговая – К.: Вища шк. 1976. – 308 с.
2. Вагнер Г. Основы исследования операций. М.: Мир, 1972. – Т. 1, гл. 4., т.2, гл. 8 – 11.
3. Наконечний С.І. Математичне програмування: Навч. посіб./С.І.Наконечний, С.С.Савіна– К.: КНЕУ, 2004. – 452 с.
4. Ляшенко И.П. Линейное и нелинейное программирование. / И.П. Ляшенко, Е.А.Карагодова, Н.В.Черникова, Н.З.Шор – К.: Вища школа, 1975. – 372 с.
5. Общий курс высшей математики для экономистов: Учебник. / Под общ. ред. В.И.Ермакова. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 656 с.

Завантажити текст статті: