ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ІМІДЖУ РЕГІОНУ

В статті розглянуті такі ключові поняття, як імідж та іміджева політика дестинації, наведено власне визначення поняття «імідж регіону», під яким розуміється комплексна думка цільової аудиторії про регіон, що склалась стихійно або під впливом спеціально вжитих маркетингових заходів, «туристичний імідж регіону», визначено поняття «чинник», виявлені елементи туристичного іміджу регіону: об’єктивна (сукупність конкурентних переваг та недоліків, що впливають на загальну конкурентоспроможність регіону) та суб’єктивна (оцінка регіону його цільовою аудиторією) складові, що пояснюють багатофакторінсть досліджуємого явища. Розглянуто результати наукових праць вітчизняних та зарубіжних вчених таких, як Аханаєва В.Ц., Кужняр В., Ємельянова Н.О. та Чугунова О.О., Дж.І.Кроуч, науково-методологічні розробки експертів Всесвітнього економічного форуму в Давосі разом зі Всесвітньою туристичною організацією щодо виявлення чинників, що впливають на формування туристичного іміджу регіону. На основі проведеного аналізу в якості висновку розроблено власний підхід щодо визначення іміджеформуючих чинників, який акцентує увагу на маркетинговій стороні досліджуємого питання.

Література: 

1. Люлько А. Имидж города и факторы, влияющие на его формирование / А. Люлько // Бренды городов, регионов, стран. – 2012. - [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://evgenysolomin.livejournal.com/173514.html. Заглав. з титул. екрану.
2. Аханаева В.Ц. Формирование имиджа региона — важный фактор укрепления его конкурентоспособности /В. Ц. Аханаева // Вестник Челябинского государственного университета. Экономика. Вып. 22 – 2009. - № 26 (164) – С. 82-83.
3. Смыкова М.А. Теоретические аспекты формирования туристического имиджа региона / М.А. Смыкова // сборник научных трудов/ коллектив авторов// под ред. А.В.Иванова, А.С.Кускова. – Саратов: Издат-во СГТУ, 2011. – С. 62-67
4. Таранова Ю.В. Туристический имидж страны / Ю.В. Таранова // Имидж государства/региона: современные подходы : новые идеи в теории и практике коммуникации: сб. науч. трудов. Вып. 3 /отв. ред. Д.П. Гавра. – СПб.: Роза мира, 2009.
5 Емельянова Н.А. Имидж туристского региона /Н. А. Емельянова,О. А. Чугунова. - [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://geoeko.mrsu. ru /2012-1/PDF/Emelyanova.pdf. Заглав. з титул. екрану.
6. Кужняр В. Процесс формирования имиджа территории и его влияние на целевые рынки / В.Кужняр. – 2011. - № 5 (79) вересень – жовтень. - [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua /portal/Soc_Gum%20/Grani/2011_5/23.pdf. Заглав. з титул. екрану.
7. Blanke J.World Economic Forum The Travel & Tourism Competitiveness Report 2011/J. Blanke, T.Chiesa//World Economic Forum. – 2011. - [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.weforum.org/ttcr. Заглав. з титул. екрану.
8. Crouch G.I. Мodelling destination competitiveness. A Survey and Analysis of the Impact of Competitiveness Attributes / G.I. Crouch. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: info@crctourism.com.au. - ISBN 9781920965389. Заглав. з титул. екрану.

Завантажити текст статті: