ФОРМУВАННЯ НАПРЯМКІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

В статті запропоновано вирішення проблеми формування напрямків підвищення ефективності маркетингового механізму управління конкурентоспроможності будівельних підприємств. Розглядаються основні стратегічні пріоритети підвищення ефективності маркетингового механізму управління конкурентоспроможністю будівельних підприємств. Запропоновані напрямки дії маркетингового механізму управління конкурентоспроможності будівельних підприємств в умовах ринку. Визначено новий комплекс інструментів для реалізації маркетингового механізму управління конкурентоспроможністю будівельних підприємств в умовах ринку. Окреслені основні найбільш пріоритетні напрямки розбудови продуктивних відносин будівельного підприємства як основи ефективного управління конкурентоспроможністю підприємства. Обґрунтовано використання системного підходу як ключового фактору розвитку будівельних організацій. Розглянуті основні принципи, за якими має будуватись маркетинговий механізм управління конкурентоспроможністю будівельних підприємств в умовах ринку. Досліджено основний механізм реалізації функцій управління маркетингової діяльності будівельного підприємства та напрямки їх реалізації.

Література: 

1. Гончарук Т. І. Конкуренція і конкурентоспроможність: зміст і розвиток у перехідній економіці / Т. І. Гончарук. — Суми : ВВП "Мрія-1" ЛТД, 2011. — 60 с.
2. Доленко Л. Х. Теория стратегии предприятия / Л. Х. Доленко. — Одесса : Астропринт, 2009. — 158 с.
3. Лошенюк І. Р. Маркетингове управління конкурентоспроможністю торговельного підприємства / І. Р. Лошенюк // Економічні науки. — Луцьк, 2011. — Вип. 4 (14) : Серія : Економіка та менеджмент. — С. 194-203.
4. Петровська С. В. Маркетингова конкурентна стратегія: сутність і підходи до класифікації / С. В. Петровська // Проблеми транспорту. — К., 2010. — Вип. 2. — С.89-92.
5. Федишин Б. П. Факторний аналіз потенціалу розвитку промисловості будівельних матеріалів регіону / Б. П. Федишин, Н. М. Цепенюк // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – Вип. 10. – Київ, 2009. – C. 93-99.
6. Федонін, О. С. Потенціал підприємства : форму¬вання та оцінка : [Навч. посібник] / О. С. Фе¬донін, І. М. Рєпіна, О. І. Олексюк. – К. : КНЕУ, 2010. – 316 с.
7. Федоренко В. Г. Концепція стратегії розвитку будівельного комплексу України на період до 2015 року// Економіка та держава : Міжнародний науково-пракичний журнал. – 2012. – №1. – С. 3-11.
8. Шершньова З. Є. Стратегічне управління : підручник / Київ. нац. екон. ун-т. / З. Є. Шершньова. — К. : Либідь, 2010. — 699 с.

Завантажити текст статті: