FORMATION TOWARDS INCREASING THE EFFECTIVENESS OF MARKETING MANAGEMENT MECHANISM COMPETITIVENESS OF CONSTRUCTION ENTERPRISES

The paper proposed solution to the problem of forming ways to increase the effectiveness of marketing management mechanism competitiveness of construction enterprises. The main strategic priorities for improving the efficiency of marketing management mechanism competitiveness of construction enterprises. Directions action marketing management mechanism competitiveness of enterprises in the construction market. Definitely a new set of tools to implement a marketing mechanism for managing the competitiveness of enterprises in the construction market. The basic priorities for the development of the most productive relationship building enterprise as the basis of effective management of enterprise's competitiveness. The application of the system approach as a key factor in the development of construction companies. The basic principles on which is built a marketing mechanism for managing the competitiveness of enterprises in the construction market. The basic mechanism for implementing the marketing management functions of construction enterprises and directions for their implementation.

References: 

1. Гончарук Т. І. Конкуренція і конкурентоспроможність: зміст і розвиток у перехідній економіці / Т. І. Гончарук. — Суми : ВВП "Мрія-1" ЛТД, 2011. — 60 с.
2. Доленко Л. Х. Теория стратегии предприятия / Л. Х. Доленко. — Одесса : Астропринт, 2009. — 158 с.
3. Лошенюк І. Р. Маркетингове управління конкурентоспроможністю торговельного підприємства / І. Р. Лошенюк // Економічні науки. — Луцьк, 2011. — Вип. 4 (14) : Серія : Економіка та менеджмент. — С. 194-203.
4. Петровська С. В. Маркетингова конкурентна стратегія: сутність і підходи до класифікації / С. В. Петровська // Проблеми транспорту. — К., 2010. — Вип. 2. — С.89-92.
5. Федишин Б. П. Факторний аналіз потенціалу розвитку промисловості будівельних матеріалів регіону / Б. П. Федишин, Н. М. Цепенюк // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – Вип. 10. – Київ, 2009. – C. 93-99.
6. Федонін, О. С. Потенціал підприємства : форму¬вання та оцінка : [Навч. посібник] / О. С. Фе¬донін, І. М. Рєпіна, О. І. Олексюк. – К. : КНЕУ, 2010. – 316 с.
7. Федоренко В. Г. Концепція стратегії розвитку будівельного комплексу України на період до 2015 року// Економіка та держава : Міжнародний науково-пракичний журнал. – 2012. – №1. – С. 3-11.
8. Шершньова З. Є. Стратегічне управління : підручник / Київ. нац. екон. ун-т. / З. Є. Шершньова. — К. : Либідь, 2010. — 699 с.

Upload article :