ФОРМИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

В статье предложено решение проблемы формирования направлений повышения эффективности маркетингового механизма управления конкурентоспособности строительных предприятий. Рассматриваются основные стратегические приоритеты повышения эффективности маркетингового механизма управления конкурентоспособностью строительных предприятий. Предложены направления действия маркетингового механизма управления конкурентоспособности строительных предприятий в условиях рынка. Определен новый комплекс инструментов для реализации маркетингового механизма управления конкурентоспособностью строительных предприятий в условиях рынка. Очерчены основные наиболее приоритетные направления развития производительных отношений строительного предприятия как основы эффективного управления конкурентоспособностью предприятия. Обосновано использование системного подхода как ключевого фактора развития строительных организаций. Рассмотрены основные принципы, по которым должна строиться маркетинговый механизм управления конкурентоспособностью строительных предприятий в условиях рынка. Исследовано основной механизм реализации функций управления маркетинговой деятельности строительного предприятия и направления его реализации.

Список литературы: 

1. Гончарук Т. І. Конкуренція і конкурентоспроможність: зміст і розвиток у перехідній економіці / Т. І. Гончарук. — Суми : ВВП "Мрія-1" ЛТД, 2011. — 60 с.
2. Доленко Л. Х. Теория стратегии предприятия / Л. Х. Доленко. — Одесса : Астропринт, 2009. — 158 с.
3. Лошенюк І. Р. Маркетингове управління конкурентоспроможністю торговельного підприємства / І. Р. Лошенюк // Економічні науки. — Луцьк, 2011. — Вип. 4 (14) : Серія : Економіка та менеджмент. — С. 194-203.
4. Петровська С. В. Маркетингова конкурентна стратегія: сутність і підходи до класифікації / С. В. Петровська // Проблеми транспорту. — К., 2010. — Вип. 2. — С.89-92.
5. Федишин Б. П. Факторний аналіз потенціалу розвитку промисловості будівельних матеріалів регіону / Б. П. Федишин, Н. М. Цепенюк // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – Вип. 10. – Київ, 2009. – C. 93-99.
6. Федонін, О. С. Потенціал підприємства : форму¬вання та оцінка : [Навч. посібник] / О. С. Фе¬донін, І. М. Рєпіна, О. І. Олексюк. – К. : КНЕУ, 2010. – 316 с.
7. Федоренко В. Г. Концепція стратегії розвитку будівельного комплексу України на період до 2015 року// Економіка та держава : Міжнародний науково-пракичний журнал. – 2012. – №1. – С. 3-11.
8. Шершньова З. Є. Стратегічне управління : підручник / Київ. нац. екон. ун-т. / З. Є. Шершньова. — К. : Либідь, 2010. — 699 с.

Загрузить текст статьи: