ІННОВАЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

В статті досліджено поняття управлінських інноваційних перетворень та їх особливості для системи зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Обґрунтовано необхідність та важливість застосування управлінських інновацій в системах управління зовнішньоекономічною діяльністю з метою забезпечення високих конкурентних переваг на зовнішньому ринку. Визначено сутність категорій «інноваційний цикл» та «інноваційний потенціал» та їх місце в інноваційній діяльності щодо систем управління. Розроблено структурно-логічну схему циклу інноваційних перетворень для системи управління зовнішньоекономічною діяльністю на основі інноваційного циклу для продуктових інновацій. Проаналізовано підходи до визначення чинників інноваційного потенціалу системи управління, на основі чого сформульовано авторське визначення поняття «інноваційний потенціал системи управління ЗЕД підприємства», що являє собою можливість системи за допомогою існуючих ресурсів та наявних резервів до створення і сприйняття нових науково-технічних рішень, що мають на меті оптимізацію структури управління ЗЕД підприємства для забезпечення вищих конкурентних позицій на зовнішньому ринку.

Література: 

1. Чернобай Л.І. Інноваційний потенціал системи управління: структура і принципи формування / Л.І. Чернобай, П.Б. Кишеня // Вісник національного університету «Львівська політехніка», 2012. - № 725. – с.398-405
2. Плешу Г. Управлінські інновації як головний чинник реструктуризації підприємств-суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності / Г. Плешу, С.С. Шаповал, Г.С. Фоменко // Труды Одесского политехнического университета, 2009. – вып. 1(31).
3. Медведев В.П. Инновации во внешней торговле и внешнеэкономической деятельности / В.П. Медведев // Росийский внешнеэкономический весник, 2008. – № 2. –с. 12-21.
4. Чухрай, Н.І. Організаційно-управлінські інновації в економіці, що спирається на знання / Н.І. Чухрай // Інновації: проблеми науки і практики. — Харків: ІНЖЕК, 2006. – С. 107 - 133.
5. Мухамедьяров А. М. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие. – 2-е изд.: ИНФРА-М; Москва, 2008.
6. Дружинин, Е.С. Управленческие нововведения: неопознанные / Е.С. Дружинин // Управление персоналом, 2000. – № 1. – С. 36 – 41.
7. Верба В.А., Методичні рекомендації з оцінки інноваційного потенціалу підприємства / В.А. Верба, І.В. Новикова // Проблеми науки, 2003. – № 3.
8. Бузько І.Р. Стратегічне управління інвестиціями та інноваційна діяльність підприємства : монографія / І.Р. Бузько, О.В. Вартанова, Г.О. Голубенко. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2002. – 176 с.

Завантажити текст статті: