INNOVATIVE TRANSFORMATION OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY MANAGEMENT SYSTEM

In the article was discussed the concept of innovative transformation of management system and its features for the system of foreign economic activity (FEA) of the enterprise. Was justified the necessity and importance of applying innovative transformation of f FEA management system, which is to ensure high competitive advantage in foreign markets. Were defined the essence of "innovation cycle" and "innovation potential" in the process of management system innovations. Was developed innovative cycle structural scheme for innovative transformation of foreign economic activity management system based on the innovation cycle for product innovations. Were investigated the approaches to defining components of the management system innovative potential, based on which was formulated the authors’ definition of "innovative potential of foreign economic activity management system", that is the possibility of using existing resources and available reserves to the creation and acceptance of new scientific and technical solutions aimed to optimize the company’s FEA management structure for higher competitive position in international markets.

References: 

1. Чернобай Л.І. Інноваційний потенціал системи управління: структура і принципи формування / Л.І. Чернобай, П.Б. Кишеня // Вісник національного університету «Львівська політехніка», 2012. - № 725. – с.398-405
2. Плешу Г. Управлінські інновації як головний чинник реструктуризації підприємств-суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності / Г. Плешу, С.С. Шаповал, Г.С. Фоменко // Труды Одесского политехнического университета, 2009. – вып. 1(31).
3. Медведев В.П. Инновации во внешней торговле и внешнеэкономической деятельности / В.П. Медведев // Росийский внешнеэкономический весник, 2008. – № 2. –с. 12-21.
4. Чухрай, Н.І. Організаційно-управлінські інновації в економіці, що спирається на знання / Н.І. Чухрай // Інновації: проблеми науки і практики. — Харків: ІНЖЕК, 2006. – С. 107 - 133.
5. Мухамедьяров А. М. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие. – 2-е изд.: ИНФРА-М; Москва, 2008.
6. Дружинин, Е.С. Управленческие нововведения: неопознанные / Е.С. Дружинин // Управление персоналом, 2000. – № 1. – С. 36 – 41.
7. Верба В.А., Методичні рекомендації з оцінки інноваційного потенціалу підприємства / В.А. Верба, І.В. Новикова // Проблеми науки, 2003. – № 3.
8. Бузько І.Р. Стратегічне управління інвестиціями та інноваційна діяльність підприємства : монографія / І.Р. Бузько, О.В. Вартанова, Г.О. Голубенко. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2002. – 176 с.

Upload article :