ВПЛИВ ПРОЦЕСУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ ЯК СКЛАДОВУ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

Стаття присвячена дослідженню впливу процесу глобалізації на систему оподаткування фізичних і юридичних осіб як складову інституційного середовища. Автором систематизовано чинники впливу процесу глобалізації на податкову сферу, проведено аналіз ступеня глобалізації економіки України, встановлено взаємозалежність між рівнем економічного розвитку та отриманням позитивного ефекту від глобалізаційних процесів, виявлено основні тенденції розвитку податкової системи України на основі даних міжнародних рейтингів, а також здійснено оцінку рівня оподаткування в країні, виявлено динаміку показників, що характеризують рівень розвитку вітчизняної податкової системи. Також в статті обґрунтовано необхідність підвищення ефективності інституційного середовища в Україні з метою створення сприятливих умов для функціонування суб’єктів господарювання. За результатами проведеного дослідження автором були надані практичні рекомендації по підвищенню ефективності і конкурентоспроможності вітчизняної податкової системи.

Література: 

1. Податкова політика України: насвч. пос. / [П.В. Мельник, З.С. Варналій, Л.Л. Тарангул та ін.]; за ред. П.В. Мельника. – К.: Знання України, 2011. – 505 с.
2. Білорус О.Г. Економічна система глобалізму : монографія / О.Г. Білорус. – К. : КНЕУ, 2003. – 360с.
3. Кальченко Т.В. Глобальна економіка: методологія системних досліджень : монографія / Т.В. Кальченко. – К. : КНЕУ, 2006. – 248 с.
4. Одягайло Б.М. Економіка: транзитивність від найпростішої до глобальної : монографія / Б.М. Одягайло. – Дн-ск: Пороги, 2003. – 313 с.
5. Кулішов В.В. Сучасні проблеми глобальної економіки. / В.В. Кулішов// Інноваційна економіка, №3, 2013 р. – С. 8 – 11.
6. Tanzi V. Globalization, Technological Developments and Work of Fiscal Termites / V. Tanzi // IMF Working Papers. – 2000. – November. – WP/00/181. – 23 p.
7. Шваблій К.І. Вплив глобалізації на систему оподаткування та податкову політику України / К.І. Шваблій // Стратегічні пріоритети, №1 (10), 2009 р. – С. 137 – 144.
8. Державний комітет статистики України. [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua
9. Рейтинг податкових систем світу. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.doingbusiness.org/reports/thematic-reports/paying-taxes/
10. Интриллигейтор М. Глобализация мировой экономики: выгоды и издержки / М. Интриллигейтор // Мир перемен. – 2004. – № 1. – С. 44-52.
11. Badie B. La fin des territoires. Essai sur le désordre international et sur l’utilité sociale du respect / B. Badie. – Paris : Fayard, 1995. – 280 р.
12. Хайтова Т.А. Економічні наслідки впровадження податкового кодексу /Т.А. Хайтова// Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. №2, 2012 рік. – С. 4 – 9
13. KOF Index of Globalization [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.globalization-index.org/.
14. The 2012 Global Cities Index and Emerging Cities Outlook Foreign policy. A. T. Kearney and The Chi-cago Council on Global Affairs [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу : http://www.atkearney. com/documents/10192/dfedfc4c-8a62-4162-90e5-2a3f14f0da3a.
15. Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бюджету за 2012 рік. / [ Зубенко В. В., Самчинська І. В., Рудик А. Ю. та ін. ] ; ІБСЕД , Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження», USAID. – К., 2013. – 73 с.

Завантажити текст статті: