СОЦІАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

У представленій статті проаналізовано сучасні аспекти інноваційного розвитку промисловості з виокремленням підприємств машинобудівного комплексу. Висвітлено проблеми інноваційного розвитку підприємств машинобудування та способи їх активізації. Проаналізовано основні показники інноваційного розвитку підприємств машинобудування в Україні за період 2007-2011рр. Особливу увагу приділено соціальним інноваціям в діяльності машинобудівних підприємств. Висвітлено сфери впровадження соціальних інновацій на машинобудівних підприємствах. Розглянуто структуру соціальних інновацій машинобудівних підприємств у сфері розвитку персоналу за 2011р. Проаналізовано основні показники соціальних інновацій у сфері розвитку персоналу підприємств машинобудування в Україні. Ураховуючи аналіз та існуючі тенденції інноваційно активних машинобудівних підприємств, визначено низку пропозицій щодо соціальних інновацій в контексті основних стратегічних пріоритетів діяльності машинобудівних підприємств.

В представленной статье проанализированы современные аспекты инновационного развития промышленности с выделением предприятий машиностроительного комплекса. Освещены проблемы инновационного развития предприятий машиностроения и способы их активизации. Проанализированы основные показатели инновационного развития предприятий машиностроения в Украине за период 2007-2011гг. Особое внимание уделено социальным инновациям в деятельности машиностроительных предприятий. Освещены сферы внедрения социальных инноваций на машиностроительных предприятиях. Рассмотрена структура социальных инноваций машиностроительных предприятий в сфере развития персонала за 2011г. Проанализированы основные показатели социальных инноваций в сфере развития персонала предприятий машиностроения в Украине. Учитывая анализ и существующие тенденции инновационно активных машиностроительных предприятий, определен ряд предложений относительно социальных инноваций в контексте основных стратегических приоритетов деятельности машиностроительных предприятий.
інноваційний розвиток, проблеми інноваційного розвитку машинобудування, соціальні інновації машинобудівних підприємств.

Література: 

1.Cтратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів / за заг. ред. проф. В.І. Полохала [Електронний ресурс] // Матеріали арламентських слухань у ВРУ 17.06.2009. Київ: Парламентське видання, 2009. Режим доступу: 430 628с.:http://kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/doccatalog/list?currDir=48718;
2. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
3.Іванова Т.В. Аналіз передумов проведення реструктуризації машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / Т.В. Іванова // Ефективна економіка. – 2012. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1384
4.Гавриш О.А. Інноваційний чинник конкурентоспроможності українських машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / О.А. Гавриш, С.М. Савченко // Ефективна економіка. – 2012. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=464
5. Інноваційна та науково-технічна сфера України: Innovations, Science, fnd Tehnology of Ukraine: Монографія / В.Б. Гриньов, Д.В. Чеберкус, В.С. Шовкалюк та інші; під заг. ред. Б.В. Гриньова. – К: НТУУ «КПІ» ВПІ ПВК «ПОЛІТЕХНІКА»,2012.-88с.
6. Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: Т.1: Економіка знань –модернізаційний проект України/ За ред. В.М. Гейця, В.П. Семиноженка, Б.Є. Кваснюка. – К.: Фенікс. 2007. – 544с.
7. Федулова Л.І. Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика / Федулова Л.І., Александрова В.П., Бажал Ю.М., Данько М.С. [НАН України; Інститут економічного прогнозування / Л.І. Федулова (ред.)].- К.: Основа, 2005. — 550 с.
8. Соціальні інновації: концептуальні підходи, можливості розвитку та запровадження: наук. доповідь/ В.П. Антонюк, О.Ф. Новікова, О.В. Воловодова та ін../НАН України. Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк,2010.-102с.
9. Ілляшенко С.М. Сутність, структура і методичні основи оцінки інтелектуального капіталу підприємства / С.М. Ілляшенко // Економіка України. – 2008. – № 11. – С.16-26.
10. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред.В. М. Гейця. – К.: Ін-т екон. прогнозув., 2003. – 265 c.

Завантажити текст статті: