SOCIAL INNOVATIONS IN ENGENEERING ENTERPRISES` ACTIVITIES

In this paper the modern aspects of innovative development of the industry are explored with emphasising enterprises of machinery industry. The problems of innovative development of machinery enterprises and ways to activate it are explained. The main indicators of innovative development of engineering enterprises in Ukraine for the period 2007-2011. Particular attention is paid to social innovations in the context of innovative development of engineering enterprises. Deals with the implementation of social sector innovation in engineering enterprises. The structure of social innovation engineering enterprises in the field of personnel by 2011. The main indicators of social innovation in the field of staff development engineering enterprises in Ukraine. Given current trends analysis and engineering innovation active enterprises, identified a series of proposals for social innovation in the context of the key strategic priorities of the engineering enterprises.

References: 

1.Cтратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів / за заг. ред. проф. В.І. Полохала [Електронний ресурс] // Матеріали арламентських слухань у ВРУ 17.06.2009. Київ: Парламентське видання, 2009. Режим доступу: 430 628с.:http://kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/doccatalog/list?currDir=48718;
2. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
3.Іванова Т.В. Аналіз передумов проведення реструктуризації машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / Т.В. Іванова // Ефективна економіка. – 2012. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1384
4.Гавриш О.А. Інноваційний чинник конкурентоспроможності українських машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / О.А. Гавриш, С.М. Савченко // Ефективна економіка. – 2012. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=464
5. Інноваційна та науково-технічна сфера України: Innovations, Science, fnd Tehnology of Ukraine: Монографія / В.Б. Гриньов, Д.В. Чеберкус, В.С. Шовкалюк та інші; під заг. ред. Б.В. Гриньова. – К: НТУУ «КПІ» ВПІ ПВК «ПОЛІТЕХНІКА»,2012.-88с.
6. Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: Т.1: Економіка знань –модернізаційний проект України/ За ред. В.М. Гейця, В.П. Семиноженка, Б.Є. Кваснюка. – К.: Фенікс. 2007. – 544с.
7. Федулова Л.І. Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика / Федулова Л.І., Александрова В.П., Бажал Ю.М., Данько М.С. [НАН України; Інститут економічного прогнозування / Л.І. Федулова (ред.)].- К.: Основа, 2005. — 550 с.
8. Соціальні інновації: концептуальні підходи, можливості розвитку та запровадження: наук. доповідь/ В.П. Антонюк, О.Ф. Новікова, О.В. Воловодова та ін../НАН України. Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк,2010.-102с.
9. Ілляшенко С.М. Сутність, структура і методичні основи оцінки інтелектуального капіталу підприємства / С.М. Ілляшенко // Економіка України. – 2008. – № 11. – С.16-26.
10. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред.В. М. Гейця. – К.: Ін-т екон. прогнозув., 2003. – 265 c.

Upload article :