МАРКЕТИНГОВИЙ КОМУНІКАЦІЙНИЙ СЕРВІС ПІДПРИЄМСТВ НА ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ РИНКАХ

Стаття присвячена удосконаленню теоретико-методичних засад маркетингового комунікаційного сервісу підприємств на високотехнологічних ринках на основі постійної взаємодії зі споживачами. У статті маркетинговий комунікаційний сервіс розуміється у контексті постійної бізнес-взаємодії зі споживачами та посередниками, у т.ч. завдяки інструментам технологічно-комунікаційного сервісу мережі Інтернет. Окреслено особливості маркетингового комунікаційного сервісу високотехнологічних підприємств світу: організація конференцій, вебінарів, проекти S2B, інтеграція при обміні інформацією в соціальних мережах, на віртуальних форумах, локалізація Інтернет-проектів. Запропоновано схему Інтернет-маркетингової комунікаційної взаємодії підприємств на високотехнологічних ринках, яка базується на поєднанні внутрішнього, технологічного, інноваційного, дистрибуційного, логістичного, зворотного рівнів сервісної взаємодії. Відповідно до таких рівнів запропоновано інструменти маркетингового комунікаційного сервісу, наведено опис їх маркетингової ефективності.

Статья посвящена усовершенствованию теоретико-методических принципов маркетингового коммуникационного сервиса предприятий на высокотехнологических рынках на основе постоянного взаимодействия с потребителями. В статье маркетинговый коммуникационный сервис понимается в контексте постоянного бизнес-взаимодействия с потребителями и посредниками, в т.ч. благодаря инструментам технологичного и коммуникационного сервиса сети Интернет. Описаны особенности маркетингового коммуникационного сервиса высокотехнологических предприятий мира: организация конференций, вебинаров, проекты S2B, интеграция при обмене информацией в социальных сетях, на виртуальных форумах, локализация Интернет-проектов. Предложена схема Интернет-маркетингового коммуникационного взаимодействия предприятий на высокотехнологических рынках, которая основывается на сочетании внутреннего, технологического, инновационного, дистрибьюционного, логистического, обратного уровней сервисного взаимодействия. В соответствии с такими уровнями предложены инструменты маркетингового коммуникационного сервиса, приведено описание их маркетинговой эффективности.

Література: 

1. Гавкалова Н. Л. Інноваційна роль менеджменту персоналом в процесі формування стратегії підприємства / Н. Л. Гавкалова // Проблеми науки. – 2006. – №4. – С. 16–22.
2. Харченко І. В. Аналіз попиту споживачів як важливий фактор формування маркетингової цінової політики підприємства [Електронний ресурс] / І. В. Харченко // Маркетинг: теорія і практика : зб. наук. праць. – Луганськ, 2008. – № 14. Доступно на: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/774/1/harchenko.pdf.
3. Крикавський Є. В. Логістичні системи : [навч. посіб.] / Є. В. Крикавський, Н. В. Чорнописька. – 2-ге вид. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 312 с.
4. Пирогова Д. Чи є різниця між Інтернет-користувачами та тими, хто ним не користується? / Д. Пирогова // Маркетинг в Україні. – 2011. – №5-6. – С. 51–53.
5. Язвінська Н. В. Маркетингова веб-стратегія підприємства – данина моді чи вимога сучасності? / Н. В. Язвінська, Я. О. Касперович // Маркетинг в Україні. – 2011. – №2 (66). – С. 51–54.
6. Зозулёв А. В. Поведение потребителей : [учеб. пособ.]. – К. : Знання, 2004. – 364 с.
7. Офіційний сайт компанії «Сіменс Україна». Презентація компанії Сіменс Україна за 2012 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.cee.siemens.com/web/ua/ru/Documents/inFocus/Presentation-Siemens-Ukraine-ukr.pdf. (10.01.2013). – Назва з екрану.
8. Офіційний сайт компанії «Сіменс Україна». «Сіменс Україна» провела галузеву конференцію «Сучасні рішення Siemens в сфері управління та захисту електричних мереж і систем. Технології SmartGrid» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.cee.siemens.com/web/ua/uk/news_press/news/2012/Pages/Modern-Siemens-solutions-in-power-grid-and-systems-management-and-protection-SmartGrid-technologies.aspx?Source=https%3A%2F%2Fwww.cee.siemens.com%2Fweb%2Fua%2Fuk%2Fnews_press%2Fnews%2F2012%2FPages%2Fnews-2012.aspx. (26.05.2012). – Назва з екрану.
9. Офіційний сайт компанії «Сіменс Україна». Наука для бізнесу. Ініціатива компанії «Сіменс Україна» у галузі вищої технічної освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.cee.siemens.com/web/ua/uk/about/social_responsibility/generation21/Pages/Scince_for_business.aspx. (30.10.2012). – Назва з екрану.
10. Офіційний сайт логістичної компанії Maersk. Maersk is “Most desired employer” in Poland! [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.maerskline.com/link/?page=lhp_news&path=/europe/poland/news20121215. (10.01.2013). – Назва з екрану.
11. У Києві Інтернет-проекти Mail.Ru Group локалізуються // Маркетинг газета. – 2012. – липень. – С. 6–7.
12. Офіційний сайт глобального Інтернет-ретейлера Amazon [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.amazon.com/ref=gno_logo. (30.10.2012). – Назва з екрану.

Завантажити текст статті: