МАРКЕТИНГОВІ ПІДХОДИ У РЕЙТИНГУВАННІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ. РЕЙТИНГ СТОМАТОЛОГІЧНИХ КЛІНІК М. КИЄВА

Проблемами здійснення рейтингового оцінювання підприємств займаються вчені та практики в багатьох країнах світу, але, на жаль, жоден з існуючих підходів поки що не дає змоги повноцінно оцінити діяльність компаній. Часто рейтинги формуються на основі двох-трьох показників, або взагалі складаються «під замовлення», що закладає сумніви в об’єктивності такого рейтингування. Особливо це актуально для підприємств сфери послуг.

У статті вперше представлена розроблена авторами унікальна система комплексного оцінювання якості роботи підприємств сфери послуг на засадах маркетингу, яка дозволяє проводити оцінку діяльності компаній на основі співставлення їх заявленого іміджу та реальної репутації на ринку. Ця система включає в себе аналіз роботи підприємств за набором взаємопов’язаних показників, які включають в себе оцінку внутрішнього середовища компанії, якість роботи з персоналом та клієнтами, а також упізнаваність та причини згадування підприємства серед населення та інш.

Такий комплексний маркетинговий підхід в оцінюванні діяльності підприємств дозволяє формувати їх об’єктивний рейтинг, що сприятиме забезпеченню прозорості ринку.
Ця система була апробована на підприємствах сфери послуг, а саме на медичних стоматологічних закладах м. Києва. У статті представлений рейтинг усіх стоматологічних клінік міста, сформований на підставі оцінювання якості їх діяльності за розробленою системою показників.

Проблемами осуществления рейтингового оценивания предприятий занимаются учёные и практики во многих странах мира, но, к сожалению, ни один из существующих подходов пока не даёт возможности полноценно оценивать деятельность компаний. Часто рейтинги формируются на основании двух-трёх показателей, либо же вообще составляются «под заказ», что вызывает сомнения в объективности такого рейтингования. Особенно это актуально для предприятий сферы услуг.
В статье впервые представлена разработанная авторами уникальная система комплексного оценивания качества работы предприятий сферы услуг с учетом использования маркетинговых инструментов, которая дает возможность проводить оценку деятельности компаний на основании сопоставления их заявленного имиджа и реальной репутации на рынке. Эта система включает в себя анализ работы предприятий по целому набору взаимосвязанных показателей разделенных в зависимости от критериев оценивания и позволяющих проводить одновременную оценку внутренней среды компании, качество работы предприятия с персоналом и клиентами, а также узнаваемость и причины вспоминания фирмы населением, статусность и др.
Такой комплексный маркетинговый подход в оценивании деятельности предприятий даёт возможность формировать их объективный рейтинг, что значительно способствует созданию условий прозрачности рынка.
Эта система была апробирована предприятиями сферы услуг, а именно на медицинских стоматологических учреждениях г. Киева. В статье представлен рейтинг всех стоматологических клиник города, который сформирован на основании оценивания качества их деятельности по разработанной системе показателей.

Література: 

1. Богатов О. И., Лысенко Ю. Г., Петренко В. Л., Скобелев В.Г. Рейтинговое управление экономическими системами: монографія – Донецк: Юго-Восток, 1999. – 110 с.
2. Гапчич Д.М. Створення рейтингової інфраструктури фондового ринку України // Фінанси України. – 2005. – №1. – С.77-81.
3. Дуканич Л.В., Тимченко А. С. Рейтинговое управление экономическими системами и процессами: концепция и некоторые результаты применения // Экономический вестник Ростовского государственного университета. – Ростов, РГУ, 2005. – №3. – С. 83-91.
4. Карминский А. М., Пересецкий А. А., Петров А. Е. Рейтингование в экономике: методология и практика / под ред. А.М. Карминского. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 240 с.: ил.
5. А. В. Шомникова. Ринок медичних послуг: проблеми ефективного використання маркетингового дослідження // Наукові праці НДФІ. К.: НДФІ, 2009. – №2. – С. 131-136.
6. Логвиненко Ю. Л. Cутність та значення рейтингів у підприємницькому середовищі // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. − Львів : НЛТУ України. − 2009. – Вип. 19.3. – С. 129-140.
7. Василенко І. О., Лакуста Н. В. Особливості маркетингу на ринку медичних послуг та освіти // Науковий вісник БДФА. Серія: Економічні науки: зб. наук. праць. Вип. 1; Міністерство фінансів України, БДФА. – Чернівці: Технодрук, 2010. – 228 с.
8. Петрова Н. Г., Вишняков Н. И., Балохина С. А., Тептина Л. А. Основы маркетинга медицинских услуг: Учебн. пособие. – М.: МЕДпресс-информ, 2008. – 112 с.
9. Муратова Е. Ю. Стандартизация в медицине (отечественный и зарубежный опыт). Проблемы оценки качества медицинской помощи // Сборник научных трудов СПбНГУ. - СПб.; СПбНГУ, 1996. - С. 46-50.
10. Гнатюк Л.М. Маркетингове дослідження очікувань населення та лікарів від реформи медичноїгалузі // Маркетинг в Україні. Програма та тези доповідей ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ.: ВГО «Українська асоціація маркетингу», 2012. – 196 с. – С. 33-36.
11. Мнение населения и врачей о ситуации в медицине. Результаты исследований Украинского Рейтингового Агентства. – К.: УРА: електронный ресурс http://ratingua.com.ua/?p=348.
12. Наказ № 158 Міністерства охорони здоров'я України від 11.04.2005 «Про затвердження табеля оснащення обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога та зубного техніка»: Електронний ресурс - http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=3843

Завантажити текст статті: