ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ЗАСАДАХ РАЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН FORMATION EFFECTIVE MANAGEMENT ON THE BASIS OF RATIONAL MODEL OF LABOR RELATIONS

В статті розглянуті питання ефективного управління та особливості діяльності вітчизняних підприємств. Проведений аналіз основних проблем підприємств дозволив виявити нові методичні підходи до управління, які спрямовані на підвищення ефективності використання трудових ресурсів. Проаналізовано мотиваційну функцію трудових відносин, як інструмент підвищення ефективності використання трудових ресурсів. Проведена порівняльна характеристика основних мотивів діяльності працівників українських та західних підприємств. Ні одна система управління не функціонуватиме досконало, якщо в масштабі країни, регіону або окремого підприємства не буде розроблено ефективну систему відносин персоналу, яка б спонукала кожного працювати продуктивно для досягнення особистісних цілей та цілей підприємства, тому було встановлено основні складові трудових відносин на підприємстві та запропонована раціональна модель трудових відносин, яка допоможе вирішенню існуючих проблем. Сформульовано рекомендації щодо необхідних кроків у напрямку застосування раціональної моделі, яка буде сприяти покращенню діяльності підприємства, зниженню рівня конфліктності, становленню практики партнерства між роботодавцями та найманими працівниками.

Література: 

1. Мешков В.Р. Особенности российской модели социального аудита / В.Р. Мешков. — 2010. [Електронний ресурс] – Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mtpsa/2009_15/Mewkov.pdf
2. Бовыкин В.И. Новый менеджмент: (управление предприятиями на уровне высших стандартов; теория и практика эффективного управления). – М.: Экономика, 2004. – 368с.
3. Дороніна М. С. Соціально-економічний механізм мотивації трудової поведінки / М. С. Дороніна, В. М. Лугова // Економіка розвитку. – 2006. – № 2. – С. 18 – 22.
4. Пилипенко С. М., Горобинська М. В., Піддубна Л. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібн./ [С. М. Пилипенко, М. В. Горобинська, Л. І. Піддубна та ін.]. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2008. – 62 с.
5. Ракитская Г. А. Социально-трудовые отношения: общая теория и проблемы становления их демократического регулирования / Ракитская Г. А. –М. : Ин-т перспектив и проблем страны, 2010. – 496 с.
6. Слензингер Г. Э. Социальная экономика / Слензин-гер Г. Э. – М. : Дело и сервис, 2001. – 368 с.
7. Дяківа Р. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / за ред. Р. Дяківа. – К. : Міжнар. економічна фундація, 2000. – 703 с.
8. Бурлаков Г.Р. Мотивационный климат организации / Г.Р. Бурлаков/ - М.: ИНФРА-М., 2002.
9. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент / ОС. Виханский, А.И. Наумов – 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Экономистъ, 2010. — 670 с.
10. Галенко В.П. Как эффективно управлять организацией? / В.П. Галенко, О.А. Страхова, С.И. Файбушевич. — М.: Бератор-Пресс, 2004. — 160с.
11. Журавлев П.В., Карташев С.А., Маусов Н.К., Одегов Ю.Г. Технология управления персоналом / П.В. Журавлев, С.А. Карташев, Н.К. Маусов, Ю.Г. Одегов. — М.: Экзамен, 2008.

Завантажити текст статті: