СТРУКТУРНА ПОЛІТИКА ЯК ОСНОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

У статті розглянуто сутність структурної політики держави. Визначено основні складові структури економіки та напрями державної політики щодо їх врегулювання. Проаналізовано динаміку структурних зрушень у національному господарстві за вибірковими показниками. Визначено фактори, що перешкоджають здійсненню ефективної структурної політики в Україні. Обґрунтовано шляхи та пріоритетні напрями удосконалення структурної політики в контексті стратегії модернізації економіки України. Визначено, що структурна політика у довгостроковій перспективі має забезпечувати поступову модифікацію управлінських впливів, побудову макроекономічних механізмів забезпечення системних структурних зрушень, поширення їх позитивного соціального-економічного ефекту. Саме це забезпечуватиме здійснення довгострокових та дієвих модернізаційних реформ.

Література: 

1. Державне регулювання економіки: Навч. посібник / [С. М. Чистов, А. Є. Никифоров, Т. Ф. Куценко та ін.] – К.: КНЕУ, 2000. – 316 с.
2. Національна економіка : Навчальний посібник / [Мельник А.Ф., Васіна А.Ю., Желюк Т.Л., Попович Т.М.]. – К. : Знання / [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1584072041779/
3. Лебедєва О.А. Структурна політика держави: сутність і особливості її реалізації / О.А. Лебедєва // [Електронний ресурс]. Режим доступу до джерела:
www.nbuv.gov.ua/portal/.../13%20.pdf
4. Вітка Н. Е. Структурна політика в системі регулювання економіки України // [Електронний ресурс]. Режим доступу до джерела:
nbuv.gov.ua›…Natural/Vdpu/Ekonomika/2008/Vitka.pdf
5. Красильников О. Ю. Структурные сдвиги в экономике [Електронний ресурс]: [монографія] / Красильников О.Ю. – Саратов: Изд-во СГУ, 2001. – Режим доступу: http://ok-russia.narod.ru/stat/sod-mono3.htm
6. Панчишин С. М. Макроекономічний аналіз товарної форми виробництва: Монографія / С.М. Панчишин. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – 450 с.
7. Вардомский Л.Б. Модернизация экономики в станах СНГ: типы, ресурсы, инструменты / Л.Б. Вардомский, А.В. Шурубович // Економіка і прогнозування. – 2009. – № 1. – С. 70 – 77.
8. Україна-2015: національна стратегія розвитку. – К.: Український Форум, 2008. – 73 с.
9. Післякризовий розвиток економіки України: засади стратегії модернізації. – К.: НІСД, 2011. – 66 с.
10. Промислова політика як чинник післякризового відновлення економіки України. – К.: НІСД, 2012. – 41 с.
11. Коляда О.В. Особливості формування середнього класу в Україні на етапі трансформації економічної системи / О.В. Коляда // Вісник ЖДТУ. – 2012. – № 1 (59). – Серія: Економічні науки. – С. 127 – 131.
12. Михальченко Г.Г. Вплив демографічної ситуації на відтворення та розвиток населення України / Г.Г. Михальченко // Научные труды ДонНТУ. – Серия: экономическая. – 2012. – Выпуск 41. – С. 239 – 251.

Завантажити текст статті: