STRUCTURAL POLICY IS BASIS OF MODERNIZATION OF NATIONAL ECONOMY IN MODERN TERMS

Essence of structural politics of the state is considered in the article. The basic component structures of economy and directions of public policy are certain in relation to their settlement. The dynamics of structural changes is analysed in a national economy on selective indexes. The factors of negative influence are certain on structural proportions in a national economy. Ways and priority directions of improvement of structural politics are reasonable in the context of strategy of modernisation of economy of Ukraine. Оn this basis certainly, that structural politics in a long-term prospect must provide gradual modification of both administrative influences and construction of macroeconomic mechanisms of providing of system structural changes, distribution of them positive social-economic effect as leading direction of realization of modernisation of economy.

References: 

1. Державне регулювання економіки: Навч. посібник / [С. М. Чистов, А. Є. Никифоров, Т. Ф. Куценко та ін.] – К.: КНЕУ, 2000. – 316 с.
2. Національна економіка : Навчальний посібник / [Мельник А.Ф., Васіна А.Ю., Желюк Т.Л., Попович Т.М.]. – К. : Знання / [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1584072041779/
3. Лебедєва О.А. Структурна політика держави: сутність і особливості її реалізації / О.А. Лебедєва // [Електронний ресурс]. Режим доступу до джерела:
www.nbuv.gov.ua/portal/.../13%20.pdf
4. Вітка Н. Е. Структурна політика в системі регулювання економіки України // [Електронний ресурс]. Режим доступу до джерела:
nbuv.gov.ua›…Natural/Vdpu/Ekonomika/2008/Vitka.pdf
5. Красильников О. Ю. Структурные сдвиги в экономике [Електронний ресурс]: [монографія] / Красильников О.Ю. – Саратов: Изд-во СГУ, 2001. – Режим доступу: http://ok-russia.narod.ru/stat/sod-mono3.htm
6. Панчишин С. М. Макроекономічний аналіз товарної форми виробництва: Монографія / С.М. Панчишин. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – 450 с.
7. Вардомский Л.Б. Модернизация экономики в станах СНГ: типы, ресурсы, инструменты / Л.Б. Вардомский, А.В. Шурубович // Економіка і прогнозування. – 2009. – № 1. – С. 70 – 77.
8. Україна-2015: національна стратегія розвитку. – К.: Український Форум, 2008. – 73 с.
9. Післякризовий розвиток економіки України: засади стратегії модернізації. – К.: НІСД, 2011. – 66 с.
10. Промислова політика як чинник післякризового відновлення економіки України. – К.: НІСД, 2012. – 41 с.
11. Коляда О.В. Особливості формування середнього класу в Україні на етапі трансформації економічної системи / О.В. Коляда // Вісник ЖДТУ. – 2012. – № 1 (59). – Серія: Економічні науки. – С. 127 – 131.
12. Михальченко Г.Г. Вплив демографічної ситуації на відтворення та розвиток населення України / Г.Г. Михальченко // Научные труды ДонНТУ. – Серия: экономическая. – 2012. – Выпуск 41. – С. 239 – 251.

Upload article :