ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Досліджено переваги та недоліки впровадження принципів корпоративної соціальної відповідальності. Визначено взаємозв’язок між впровадженням корпоративно-соціальних відносин та ризиками підприємства. До основних переваг впровадження корпоративно-соціальних відносин відносяться формування високої репутації в очах клієнтів та вдосконалення процесів управління. До недоліків відносяться втрати від реалізованих заходів, які не принесли очікуваних результатів. Визначено методи оцінки ризиків КСВ та алгоритм їх аналізу. Визначено особливості оцінки та управління ризиками відповідальності, зокрема страхування цивільної та професійної відповідальності. Авторами зазначено основні інструменти управління ризиками. В результаті проведеного аналізу були виявленні ризики КСВ, зокрема ризик неправильного вибору моделі та інструментарію впровадження принципів корпоративно-соціальних відносин; ризик неузгодженості інтересів прямих учасників підприємства; ризик низької мотивації учасників у результатах КСВ; ризик недостатньої кваліфікації управлінців підприємства. Для виявлених ризиків були запропоновані механізми їх управління.
Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, ризики, управління ризиками.

Література: 

1. Мелашич Ж. Корпоративна соціальна відповідальність як елемент стратегії підприємства: можливості та ризики / Ж. Мелашич, І. Старінець // Страховий клуб КНЕУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pck.kneu.edu.ua/?p=174
2. Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль / Академия народного хозяйства при Правительстве РФ; Центр эволюционной экономики / М.Я. Каждан (пер. с англ.). – М.: Дело, 2003. – 359с. – (Серия «Современная институционально-экономическая теория»). – ISBN 5-7749-0306-0.
3. Машина Н.І. Економічний ризик: методи його вимірювання : навчальний посібник. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 188 с. – ISBN 966-8278-85-2.
4. Тюленєва Ю.В. Критерії вибору методів управління ризиками // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя: Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління», 2007. – №3. – С . 237-241
5. Лапуста М.Г. Риски в предпринимательской деятельности / М.Г. Лапуста, Л.Г. Шаршукова. – М. : ИНФРА-М, 1998. – 224 с.
6. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент / И.Т. Балабанов. – М. : Финансы и статистика, 1996. – 192с.
7. Бланк И.А. Управление финансовыми рисками. – К. : Ника-Центр, 2005. – 600с.: рис. – (серия Библиотека финансового менеджера; Вып.12). – ISBN 966-521-320-2.
8. Национальные принципы корпоративного управления Украины (утверждены решением ГКЦБФР № 571 от 11 декабря 2003 г.) [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://ssmssc.gov.ua.
9. Пять шагов на пути к социальной устойчивой компании. Рекомендации по оценке деятельности и подготовки нефинансовых отчетов. – М. : Российский союз промышленников и предпринимателей. Комитет по социально-трудовым отношениям, 2005. – 33 с.
10. Закон України. Про страхування / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 18, ст. 78 ; N 86/96-ВР від 07.03.96, ВВР, 1996, N 18, ст. 79 } [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
11. Базилевич В.Д. Страхова справа: монографія / В.Д.Базилевич, К.С.Базилевич. – 6-те вид. – К.: Знання, 2008. – 351 с.
12. Страхування: підручник./ Керівник авт.кол. і наук. ред. Осадець С.С. – К.: КНЕУ, 1998. – 528c.
13. Астафьєва О.С. Страхування професійної відповідальності / О.С. Астафьєва // Стратегічні орієнтири Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://libfor.com/index.php?newsid=226
14. Боковець В.В. Економічна сутність ризиків процесу трансформації промислових підприємств та особливості управління ними / В.В. Боковець, А.В. Швидко // Проблеми сталого розвитку національних економік: збірник наукових праць. – 2009. – 1 (23). – С. 2 – 8.

Завантажити текст статті: