КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ ІТ-ПРОЕКТАМИ

У статті розглядаються особливості управління сучасними ІТ-проектами, ризики реалізації ІТ-проектів і їх причини, питання використання сучасних методологій і програмних інструментів моделювання для забезпечення якості реалізації ІТ-проектів. Досліджуються перспективи застосування системно-динамічного моделювання на базі програмного інструментарію iThink для вироблення ефективної управлінської політики. Проведено аналіз діяльності ІТ-підприємств сегменту 1С-Франчайзі, виділені основні і критичні бізнес-процеси, виявлено можливості процесного моделювання на базі програмного інструментарію 1С:Підприємство 8.2 (механізм карт маршрутів) і продукту 1С:ПрофКейс для оптимізації та регламентування бізнес-процесів. Обґрунтовано доцільність використання комбінованої методології моделювання на базі процесного і агентно-динамічного підходів у розрізі фаз життєвого циклу і агентів команди ІТ-проекту для зниження інтегральних ризиків.

Література: 

1. Руководство к своду знаний по управлению проектами (PMBOK). Четвертое издание. – Project Management Institute, Inc. – 2008. – 459 p.
2. Гибкое управление IT-проектами/Джонатан Расмуссон.- СпБ.: Питер, 2012 - 272 с.
3. Schwalbe K. Information Technology Project Management. Revised Sixth Edition. Course Technology. Cengage Learning. – Boston, USA. – 2011.
4. Чайковская М.П. Информационные системы в менеджменте // Учебное пособие (Гриф Рекомендовано Министерством образования и науки Украины) - Одесса: Астропринт, 2010.- 256.
5. MacCormack A. Product-Development Practices That Work - MIT: Sloan Management Rev., Vol.42, no.2, 2013.
6. Чайковская М.П. Управление качеством реализации ИТ-проектов // Концептуальные основы менеджмента на пороге XXI века / Сборник научных трудов.- Киев: МАУП, 2010.- С.124-130.
7. Хемди А. Таха Имитационное моделирование // Введение в исследование операций 7-е изд. - М.: Вильямс, 2007. – 917 с.
8. Хаммер М., Чампи и Д. Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в бизнесе. - М.: Ман, 2011.-560 с.
9. Чайковская М.П. Оптимизация бизнес-процессов ИТ-компании на базе инструментария информационных технологий // Восточно-Европейский журнал передовых технологий - Интегрированное стратегическое управление, управление проектами и программами развития предприятий и территорий. - № 1/10 (61) 2013.Часть 2.- С.116-119.
10. Чайковская П., Жарова А.В. Перспективы применения агентного моделирования в управлении ИТ-проектами // Теоретико-методологические основы исследования процессов формирования стратегии устойчивого развития социально-экономической системы в условиях интеграции и глобализации.- Монография /Под. ред. И.Ю.Швец. - Симферополь: ДИАЙПИ. - 2013. - 296 с. - С.246-257.

Завантажити текст статті: