ПОРІВНЯННЯ МОДЕЛЕЙ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

В статті представлені теоретичне узагальнення та практична реалізація наукової задачі, що виявляється у побудові математичної моделі оцінювання фінансового стану підприємства з використанням інструментаріїв нечітких множин та дослідженні динамічної моделі оціни фінансового стану підприємства. Порівняння даних моделей оцінки фінансового стану підприємства було здійснено на основі підприємства ВАТ «Будматеріали». Було складено та проаналізовано множину вхідних та вихідних параметрів для оцінки фінансового стану підприємства, які враховують широкий спектр чинників, вони задовольняють критерії дієвості, повноти та мінімальності.
Результати проведеного аналізу підтверджують доцільність використання розробленого методологічного підходу до проведення комплексної оцінки фінансового стану підприємства із застосуванням інструментарію нечіткої логіки. Розрахунки за моделями показали, що дане підприємство знаходиться в кризовому стані та потребує деяких заходів для покращення свого фінансового стану.
Ключові слова: підприємство, фінансовий стан підприємства, оцінка, модель, нечітка оцінка, нечіткі множини, лінгвістична змінна, невизначеність

Література: 

1. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и ее применение к принятию приближенных решений [Текст] / Л. Заде ; пер. с англ. Н. Моисеева. – М. : Мир, 1976. – 165 с.
2. Недосекин А.О. Применение теории нечетких множеств з задачам управления финансами. / Аудит и финансовый анализ. – 2002. – № 2.
3. Азарова А.О. Математичні моделі та методи оцінювання фінансового стану підприємства. Монографія / А.О. Азарова, О.В. Рузакова – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 172 с. – ISBN 978-966-641-363-8.
4. Білик М. Д. Сутність і оцінка фінансового стану підприємства / М. Д. Білик // Фінанси України. – 2005. - №3. – с.117-128.
5. Фартушний І.Д. Eкономіко-математична модель стратегії розвитку ВАТ «Укртелеком» на основі нечіткої логіки / Фартушний, Гандабура Х.В. // Економічний вісник НТУУ «КПІ» - 2012. № 71 – с.75-80.

Завантажити текст статті: