КЕРУВАННЯ КРЕДИТНОЮ ТА ДЕПОЗИТНОЮ СТАВКАМИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ З КАПІТАЛОМ ДОСТАТНІМ ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОПИТУ НА КРЕДИТИ

В роботі описано комерційний банк, який займається кредитною та депозитною діяльністю та який має капітал, достатній для насичення кредитного ринку. Було поставлено задачу оптимізації капіталу банку на кінець періоду керування за умови керування кредитною та депозитною ставками. Було описано набір припущень, на які опирається побудова функцій попиту на кредити, пропозиції депозитів та потокова модель банку, формалізовано задачу максимізації капіталу та показано її розв’язання. Було отримано оптимальні кредитну та депозитну ставки, що максимізують капітал банку на кінець періоду керування та знайдено відповідні максимальні значення прибутку та капіталу та проаналізовано як зміняться отримані результати при зміні параметрів функцій попиту і пропозиції.

Література: 

1. Гришин А.Г., Козак Д.В., Умрик А.В., Иваненко В.И., Постановка задачи оптимизации управления коммерческим банком // Вестник Национального технического университета “Харьковский политехнический институт”. - Х.: 2001. - ч.2, с. 154-157.
2. Гришин О.Г. Стратегічне планування та керування діяльністю банківської установи на основі математичної моделі комерційного банку // Економіка та підприємництво. КНЕУ. - К.: 2004. - Випуск 12, с. 261-266.
3. Дрозд А.О., Капустян В.О. Моделювання кредитного ризику в потоковій моделі банку // Збірник наукових праць «Сучасні проблеми економіки і підприємництва», випуск 5, ч.2. – Київ.: ВПК «Політехніка», 2010. – с. 103-105.
4. Дрозд А.О., Капустян В.О. Ефективне керування рекламними витратами банку // Міжнародний науково-практичний журнал «Економіка та держава». – Київ.: ТОВ «Редакція журналу «Економіка та держава», 2010. - № 6. –с. 65-67.
5. Дрозд А.О., Капустян В.О. До впливу невизначеності у термінах повернених кредитів на грошовий потік банку. // Матеріали ІІ міжнародної науково-методичної конференції «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці». – Чернівці: «ДрукАрт», 2011. – с. 109-110.
6. Дрозд А.О., Капустян В.О. До питання керування кредитною діяльністю банку. // Матеріали ХVІ всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми економічної кібернетики». Том 2. – Одеса: ОНПУ, 2011. – с. 105-106.
7. Дрозд А.О. Керування кредитною ставкою комерційного банку з метою максимізації прибутку. // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-соціальні аспекти реформування та розвитку України». – Київ: КЕНЦ, 2011. – с. 80-82.
8. Дрозд А.О. Порівняння керування кредитною та кредитно-депозитною діяльністю банку з капіталом, достатнім для задоволення максимального попиту на кредити. // Збірник тез V міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика економічного аналізу: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку». – Тернопіль: СМП «Тайп», 2011. – с. 96-98.
9. Дрозд А.О. Керування основною діяльністю банку із власним капіталом, достатнім для задоволення максимального попиту на кредити. // Матеріали ІІ Міжнародної конференції молодих вчених ЕМ-2011. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – с. 244-245.
10. Дрозд А.О. До аналізу оптимального керування кредитною ставкою комерційного банку за різних функцій попиту на кредити. // Збірник тез доповідей XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – с. 111-112.
11. Дрозд А.О. Парадокс Бертрана в потоковій моделі банку. // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Моделювання та прогнозування економічних процесів». – Київ: НТУУ «КПІ», 2011. – с. 7.
12. Дрозд А.О. Огляд питання невизначеності в термінах погашення кредитів. // Матеріали VII Міжнародної конференції «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління». – Київ: НТУУ «КПІ», 2008. – с. 238.
13. Іваненко В.І. До управління фінансами в комерційних банках / Іваненко В.І., Куц О.В., Гришин О.Г. // Моделювання та інформаційні системи в економіці. Випуск 84. - К.: КНЕУ, 2011. – с. 220-229.
14. Осипенко Д.В. Динамічна модель комерційного банку // Фінанси України. - 2005. - №11. - с. 87-92.
15. Закон України «Про банки і банківську діяльність»: за станом на 7 груд. 2000 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Відомості Верховної Ради України, 2009. — №15, 190 с. — (Бібліотека офіційних видань).

Завантажити текст статті: