НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВЕКТОРА РОЗВИТКУ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА

У статті досліджуються існуючі підходи до визначення вектора розвитку постіндустріального суспільства, а саме економіки знань. На основі аналізу праць зарубіжних та вітчизняних вчених щодо розвитку постіндустріального суспільства, дано авторське визначення економічної категорії «економіка знань», як принципово нової моделі суспільного відтворення на основі використання інтелектуального капіталу. Нова модель передбачатиме стратегічну орієнтацію організаційно-економічних відносин усіх суб’єктів господарювання регіонів та держави в цілому на нові технології у сфері виробництва та нові засади соціальної організації, визначальним чинником якої є інтелектуальний потенціал суспільства, а джерелом зростання – сукупність знань. У статті з’ясовані головні тенденції становлення економіки знань на сучасному етапі розвитку економіки. Визначені складові які мають забезпечити процес формування та використання знань як ресурсу для розвитку регіонів та держави в умовах становлення економіки знань.
Ключові слова: економіка знань, знання, постіндустріальна економіка, інноваційний розвиток, регіон

Література: 

1. Великий тлумачний словник української мови [Текст] / Уклад. і голова ред. В. Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003. – 1440 с.
2. Геєць В. М. Інноваційні перспективи України: Монографія [Текст] / В. М. Геєць, В. П. Семиноженко. – Харків: Константа, 2006. – 272 с.
3. Дорошенко Ю. А. Развитие новой экономики – (knowledge based economy) инновационный аспект [Текст] / Ю. А. Дорошенко, М. В. Владика // Вестник ИНЖЕКОНА. Сер. Экономика, 2007. Вып. 2(15). – С. 84-87.
4. Друкер П. Посткапиталистическое общество [Текст] / П. Друкер // Новая постиндустриальная волна на западе: Антология. – М.: Academia, 1999. – С. 67-100.
5. Дэвид П. А. Экономические основы общества знания [Текст] / П. А. Дэвид, Д. Форэ // Экономический вестник Ростовского государственного университета. – 2003. – Том 1. – № 1. – С. 29-55.
6. Егоров И. Ю. Наука и инновации в процессах социально-экономического развития [Текст] / И. Ю. Егоров. – К.: ИВЦ Госкомстата Украины, 2006. – 338 с.
7. Економіка знань: виклики глобалізації та Україна [Текст] / [під заг. ред. А. С. Гальчинського, С. В. Льовочкіна, В. П. Семиноженка]. – К.: НІСД, 2004. – 261 с.
8. Иноземцев В. Л. Экономические основы постиндустриального общества [Текст] / В. Л. Иноземцев // Механизм регулирования экономики, 2004. - № 2. – С. 46-57.
9. Клейнер Г. Б. Становление общества знаний в России: социально-экономические аспекты / Г. Б. Клейнер // Общественные науки и срвременность. – 2005. – № 3. – С. 56-69.
10. Князев Ю. Как определить современное общество: постиндустриальное, информационное, общество знаний, научно-инновационное? [Текст] / Ю. Князев // Общество и экономика. – 2006. – № 10. – С. 131-155.
11. Махлуп Ф. Производство и распространение знаний в США [Текст] / Ф. Махлуп // [пер. с англ. И. И. Дюмулена и др.] / вступ. статья Г. В. Полуниной, ред. Е. И. Розенталь. – М.: Прогресс, 1966. – 402 с.
12. Социально-экономические проблемы информационного общества: Монография [Текст] / [под ред. Л. Г. Мельника, М. В. Брюханова]. – Вып. 2. – Сумы: Университетская книга, 2010. – 896 с.
13. Тоффлер Э. Метаморфозы власти: знание, богатство и сила на пороге ХХІ века [Текст] / Э. Тоффлер. – М., 2003. – 669 с.
14. Тоффлер Э. Третья волна [Текст] / Э. Тоффлер. – М.: АСТ, 1999. – 784 с.
15. Тоффлер Э. Шок будущего [Текст] / Э. Тоффлер. – М., 2003. – 669 с.
16. Тульчинська С. О. Інтелектуально-інноваційна модернізація економіки України: теоретико-методологічні аспекти: Монографія [Текст] / С. О. Тульчинська. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 488 с.
17. Україна у вимірі економіки знань [Текст] / [за ред. акад. НАН України В. М. Гейця]. – К.: Основа, 2006. – 592 с.
18. Циренщиков В. Тенденции инновационного развития Европы [Текст] / В. Циренщиков // Современная Европа, 2004, № 4, С. 65-74.
19. Черненко В. М. Інтелектуалізація праці в сучасній інформаційно-інноваційній економіці [Текст] / В. М. Черненко // Формування ринкової економіки: Зб. наук. пр. Спец. вип. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики. – Т. 2, ч. ІІ. – К.: КНЕУ, 2007. – С. 521-1013.
20. Чухно А. А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України [Текст] / А. А. Чухно. – К.: Логос, 2003. – 631 с.

Завантажити текст статті: