ФОРМАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Обґрунтовано доцільність формалізації та введення регіональної промислової інноваційної системи алокаційного типу, що убезпечує генерування інноваційних процесів в інтелектуально-інформаційній, організаційно-економічній і нормативно-правовій сфері діяльності задля реструктуризації регіональних промислових комплексів. Здійснено розробку архітектури механізму управління розвитком стратегічного потенціалу регіональних промислових комплексів, а саме сукупності методів, інструментарію, важелів нормативно-правового, інформаційного й організаційного впливу на інноваційні процеси регіональних промислових комплексів. Визначено структурно-функціональний склад суб'єктів управління регіональної промислової інноваційної системи із виокремлення специфічних функцій суб’єктів, що будуть займатися формуванням, нарощенням та забезпеченням раціонального використання стратегічного потенціалу кожного регіонального промислового комплексу. Запропоновано алгоритм формування методологічної моделі реалізації дії регіональної промислової інноваційної системи за використання методів імітаційного моделювання

Література: 

1. Геєць В. М. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / В. М. Геєць – К.: Ін-т економ.прогноз.; Фенікс, 2003 – 1008 с.
2. Касич А. О. Розвиток інвестиційно-інноваційних процесів в Україні: джерела, оцінка, перспективи: Монографія [Текст] / А. О. Касич – Кременчук: ТОВ «Кременчуцька міська друкарня», 2008 – 406 с
3. Ладонько Л. С. Оптимізаційні моделі макроекономічного регулювання інноваційних процесів на різних рівнях управління промисловістю та її РПК / В. В Микитенко, Л. С. Ладонько // Економічна динаміка [Науковий журнал. Електронний ресурс]. Режим доступу до матеріалів: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?nomer_data/
4. Микитенко В. В., Алимов О. М. Стратегічний потенціал – сукупні можливості національної економіки по досягненню цілей збалансованого розвитку / В. В. Микитенко, О. М. Алимов // Продуктивні сили України. – К.: – РВПС НАН України, 2006. – № 1. – С. 135–151.
5. Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти: Монографія [Текст] / [О. М. Амоша, В. П. Антонюк, О. Ф. Новікова та ін.]. – НАН України, інститут економіки промисловості. – Донецьк: Вид-во Ін-ту економіки промисловості, 2012. – 534 с.
6. Стратегія сталого розвитку регіону: Монографія [Текст] / І. О. Александров, О. В. Половян, О. Ф. Коновалов, О. В. Логачова, М. Ю. Тарасова та ін. / за заг. ред. д.е.н., проф. І. О. Александрова/ НАН України, Ін-т економіки промисловості. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж», 2010. – 203 с.
7. Формування потенціалу соціально – економічних та організаційних змін: монографія / за заг. ред. д.е.н. І. А. Ігнатьєвої, д.е.н. В. В. Микитенко. – К.: РВПС України НАН України і КНУТД МОН України, Вид-во ПП Вищемирський В. С., 2010. – 694 c.

Завантажити текст статті: