ФОРМАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Обоснована целесообразность формализации и введение региональной промышленной инновационной системы алокацийного типа, направленной на генерирование инновационных процессов в интеллектуально-информационной, организационно-экономической и нормативно-правовой сфере реструктуризации региональных промышленных комплексов. Осуществлена разработка архитектуры механизма управления развитием стратегического потенциала региональных промышленных комплексов, а именно совокупности методов, инструментария, рычагов нормативно-правового, информационного и организационного влияния на инновационные процессы в региональных промышленных комплексах. Определены структурно- функциональный состав субъектов управления региональной промышленной инновационной системы с выделения специфических функций субъектов, которые будут заниматься формированием, наращиванием и обеспечением рационального использования стратегического потенциала отдельного регионального промышленного комплекса. Предложен алгоритм формирования модели действия региональной промышленной инновационной системы с использование методов имитационного моделирования.

Список литературы: 

1. Геєць В. М. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / В. М. Геєць – К.: Ін-т економ.прогноз.; Фенікс, 2003 – 1008 с.
2. Касич А. О. Розвиток інвестиційно-інноваційних процесів в Україні: джерела, оцінка, перспективи: Монографія [Текст] / А. О. Касич – Кременчук: ТОВ «Кременчуцька міська друкарня», 2008 – 406 с
3. Ладонько Л. С. Оптимізаційні моделі макроекономічного регулювання інноваційних процесів на різних рівнях управління промисловістю та її РПК / В. В Микитенко, Л. С. Ладонько // Економічна динаміка [Науковий журнал. Електронний ресурс]. Режим доступу до матеріалів: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?nomer_data/
4. Микитенко В. В., Алимов О. М. Стратегічний потенціал – сукупні можливості національної економіки по досягненню цілей збалансованого розвитку / В. В. Микитенко, О. М. Алимов // Продуктивні сили України. – К.: – РВПС НАН України, 2006. – № 1. – С. 135–151.
5. Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти: Монографія [Текст] / [О. М. Амоша, В. П. Антонюк, О. Ф. Новікова та ін.]. – НАН України, інститут економіки промисловості. – Донецьк: Вид-во Ін-ту економіки промисловості, 2012. – 534 с.
6. Стратегія сталого розвитку регіону: Монографія [Текст] / І. О. Александров, О. В. Половян, О. Ф. Коновалов, О. В. Логачова, М. Ю. Тарасова та ін. / за заг. ред. д.е.н., проф. І. О. Александрова/ НАН України, Ін-т економіки промисловості. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж», 2010. – 203 с.
7. Формування потенціалу соціально – економічних та організаційних змін: монографія / за заг. ред. д.е.н. І. А. Ігнатьєвої, д.е.н. В. В. Микитенко. – К.: РВПС України НАН України і КНУТД МОН України, Вид-во ПП Вищемирський В. С., 2010. – 694 c.

Загрузить текст статьи: