ОЦІНЮВАННЯ ВИСТАВКОВО-ЯРМАРКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА З ТОРГІВЛІ МИЙНИМИ ЗАСОБАМИ

Досліджено маркетингові та фінансові чинники формування виставково-ярмаркової діяльності підприємств. Запропоновано методику, яка направлена на вибір найдоцільнішого способу здійснення маркетингових комунікацій підприємства з урахуванням рівня конкуренції на ринку. На основі ринкових факторів розвиток отримали підходи щодо визначення фінансової політики підприємств. При цьому враховується кількісний вплив вибору виставково-ярмаркових заходів на фінансову стабільність, визначається маркетинговий ефект. Розглянуто впровадження методики на конкретному підприємстві з торгівлі мийними засобами.

Kasian S.Y. An estimation of exhibition & fair activity in a context of financial policy of the enterprise on trade in washing-up liquids. The article is devoted to research marketing and financial factors of formation exhibition & fair of activity of the enterprises. The technique directed on a choice of the most expedient way of realization of the marketing communications of the enterprise in
view of a level to a competition in the market is offered. In it on the basis of the market factors the development was received by the approaches concerning definition of financial policy of the enterprises. Thus the quantitative influence of a choice of exhibition & fair measures on financial stability is defined, the marketing effect is defined. The introduction of a technique at the concrete
enterprise for trade in washing-up liquids is considered.

Література: 

1. Быстров Ю., Молчановский Е., Секерин В. Выставки – инструмент маркетинга / Ю. Быстров, Е. Молчановский, В.Северин // Маркетинг. – 2005. – № 3. – С. 64–71.
2. Голіцин А. М. Виставки та ярмарки : роль бенчмаркингу / А. М. Голіцин // Маркетинг в Україні. – 2004. – № 4. – С. 57–60.
3. Зозульов О. В. Проблеми і перспективи стратегічної стабільності підприємства / О. В. Зозульов // Маркетинг в Україні. – 2005. – № 2. – С. 54–57.
4. Зозульов О. В. Стратегії ринкового позиціонування товару на споживчому ринку / О. В. Зозульов // Економіка України. – 2006. – № 10. – С. 43–48.
5. Касян С. Я. Маркетингове супроводження встановлення комплексної цінової політики на українських підприємствах / С. Я. Касян : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених [“Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління”], (Київ, 19–21 квітня 2007 р.) / Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”. – К. : НТУУ «КПІ», 2007. – С. 65–266.
6. Грищенко І. М., Крахмальова Н. А. Ринкові аспекти виставкової діяльності в Україні на сучасному етапі / І. М. Грищенко, Н. А. Крахмальова // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 9. – С. 113–119.
7. Симонов К. В. О конкурентной среде виставочного бизнеса в секторе легкой промышленности / К. В. Симонов // Маркетинг в России и за рубежом. – 2006. – № 4. – С. 87–94.

Завантажити текст статті: