ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ В НАУКОЄМНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

В статті визначено, що наукоємне підприємство характеризується систематичним використанням наукових та технічних знань, створенням та застосуванням провідних промислових технологій, комерціалізацією результатів НДДКР, створенням нових високотехнологічних товарів з високою доданою вартістю для забезпечення стійких конкурентних переваг. Проаналізовані підходи до визначення поняття «управління знаннями». Визначено, що метою управління знаннями наукоємного підприємства є створення умов для генерації, розповсюдження та використання знань для забезпечення стійких конкурентних переваг підприємства. Відповідно до мети сформульовані задачі та функції управління знаннями на підприємстві. Розширено перелік принципів управління знаннями, враховуючи особливості наукоємного підприємства. Сформульовані загрози впровадження системи управління знаннями на підприємстві. Основними проблемами впровадження системи управління знаннями було визначено: розмиті права власності, опортуністичну поведінку співробітників, необхідність створення системи охорони важливих для підприємства знань. Оскільки ключовою частиною знань наукоємного підприємства є науково-технічні знання, результати науково-технічної творчості, було побудовано алгоритм управління науково-технічними знаннями, створеними на підприємстві.

Література: 

1. Буковиц У. Управление знаниями: руководство к действию / У. Буковиц, Р. Уильямc . – М.: Инфра-М. – 2002. – 504с.
2. Молодчик А. В. Менеджмент: стратегия, структура, персонал, знание: учеб. пособие для вузов / А. В. Молодчик, М. А. Молодчик; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. – 296 с.
3. European Guide to good Practice in Knowledge Management – Part 1:Knowledge Management Framework [Електронний ресурс]. – Режим доступу ftp://cenftp1.cenorm.be/PUBLIC/ CWAs/e-Europe/KM/CWA14924-01-2004-Mar.pdf
4. Смоляр Л.Г. Знання як стратегічний ресурс сучасного підприємства [Електронний ресурс] / Л.Г. Смоляр, Н.В.Коба. – Режим доступу http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/1135/1/104.pdf
5. Бобрышев С. Управление организационным знанием как стратегическим активом [Електронний ресурс]: Режим доступу: www.cfin.ru/management/strategy/knowledge_asset.shtml
6. Захарова Я. О Сутність, підходи та інструменти управління знаннями / Я. О. Захарова, С. Є. Захаров // Економіка будівництва і міського господарства. – 2011. – том 7, № 2. – С.133–139.
7. Мариничева М. К. Управление знаниями на 100%: Путеводитель для практиков / М. К. Мариничева. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 320 с.
8. Murray E. Knowledge Management// Jennex International Journal of Knowledge Management.– 2003. – № 6. – С. 32.
9. Rugles, R. The State of Notion: Knowledge Management in Practice, California Management Review. – 1988. –Vol. 40. – No. 3.
10. David Skyrme. Information Resourses Management . – Режим доступу www.skyrme.com.
11. Андросюк // Креативная экономика. – 2007. – № 3. – Режим доступу : http:// www. creativeconomy.ru.
12. Харрингтон Дж. Совершенство управления знаниями. / Дж. Харрингтон, Ф. Воул. – М. : «Стандарты и качество», 2008. – 272 с. –
13. Попов Э. В. Управление знаниями [Електронний ресурс] / Э. В. Попов. – Режим доступу: http://w3.rfbr.ru /pics/20742/ uprznan.pdf.
14. Воронкова А. Построение модели управления знаниями предприятия / А. Воронкова, Р. Вечерковская // Актуальнi Проблеми Економiки. – 2005. – №1. – С.147-154.
15. Davenport T. H. Ten principles of knowledge management and four case studies. Knowledge and Process Management / Davenport T. H. // № 4(3). – 1998. – Р. 187-208
16. Ямпольский В.З. Системы управления знаниями (методы и технологии) / А.Ф. Тузовский, С.В. Чириков, В.З. Ямпольский . – Томск: Изд-во НТЛ, 2005. – 260 с.
17. Нонака И. Компания – создатель знания. Зарождение и развитие инноваций в японских фирмах / И. Нонака, Х. Такеучи. – М.: Олимп-Бизнес, 2003. – 384 с.
18. Wiig K.M. Introducing knowledge management into the enterprise // Knowledge management handbook / Ed. by J. Liebowitz. – NY: CRC Press, 1999. – P. 3.1 – 3.41.
19. Stewart T.A. Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations. Currency / T.A. Stewart. – 1998. – 320 p.
20. Дячкова М.О. Принципи формування та розвитку системи управління знаннями підприємства / М.О. Дячкова // Економіка Криму. – № 2(35) . –, 2011. – С. 326-329.

Завантажити текст статті: