МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В EXCEL

Досліджена методика розрахунку критеріїв оцінки ефекту інвестиційної діяльності підприємства: чистого приведеного доходу (Net Present Value – NPV), ефективності інвестицій: внутрішньої норми доходності (Internal rate of return – IRR); періоду окупності інвестиції (Payback Period – PP), індексу доходності інвестиції (PI – Profitability Index), проаналізовано їх економічний зміст. Обґрунтовано доцільність та описана технологія використання різних засобів Excel для розрахунку показників оцінки ефективності реальних інвестицій. У перспективному аналізі використовуються варіантні фінансово-економічні розрахунки для різних значень аргументів. Для виконання цих розрахунків використовуються можливості апарату Excel – Таблиці даних. Проведено аналіз чуттєвості – отримання оцінок ефекту та ефективності для діапазону можливих умов, і виявлення більш важливих (чуттєвих) вхідних параметрів, а також виявлення закономірностей динаміки результатів залежно від змін прогнозованих параметрів. Проаналізовано вплив різних процентних ставок на чисту поточну вартість інвестиційного проекту за допомогою апарату Excel Таблиці даних для двох змінних. При оцінці ефективності інвестицій враховано вплив інфляції.

Исследована методика расчета критериев оценки эффекта инвестиционной деятельности предприятия: чистого приведенного дохода (Net Present Value – NPV), эффективности инвестиций: внутренней норми доходности (Internal rate of return – IRR); периода окупаемости (Payback Period – PP), индекса доходности (PI – Profitability Index), проанализировано их экономический смысл. Обоснована целесообразность и описана технология использования разных средств Excel для расчета показателей оценки эффективности реальных инвестиций. В перспективном анализе используются вариантные финансово-экономические расчеты для разных значений аргументов. Для выполнения этих расчетов используются возможности аппарата Excel – таблицы данных. Проведено анализ чувствительности – получения оценок эффекта и эффективности для диапазона возможных условий, и выявления закономерностей динамики результатов в зависимости от изменения прогнозируемых параметров. Проанализировано влияние разных процентных ставок на чистую приведенную стоимость инвестиционного проекта при помощи средства Excel – Таблицы данных для двух переменных. При оценке эффективности инвестиций учтено влияние инфляции.

Література: 

1. Закон України про інвестиційну діяльність від 18.09.1991 р. № 1560 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 47. – С. 646.
2. Круш П.В., Клименко О.В. Економіка (розрахунки фінансово-інвестиційних операцій в Excel): [Навч. посібник]. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 264 с. - ISBN 966-364-330-7.
3. Круш П.В., Клименко О.В. Інфляція: суть, форми та її оцінка: [Навч. посібник]. К.: Центр учбової літератури. 2010. – 288 с. - ISBN 978-611-0025-0.
4. Мелкумов Я.С. Финансовые вычисления. Теория и практика: [Учебно-справочное пособие]. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 383 с. – 6000 экз. - ISBN 5-16-000922-1.
5. Овчаренко Е. К., Ильина О. П., Балыбердин Е. В. Финансово-экономические расчёты в Excel. М.: Информационно-издательский дом Филинъ», 1998. – 184 с. - ISBN 5-89568-052-6.
6. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов : [Учебник]. – М.: Дело Лтд, 1995. – 320 с. – 20000 экз. - ISBN 5-86461-187-5.
7. Державний комітет статистики України. Капітальні інвестиції в Україні у 2007-2011 роках. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
8. Економіка України за січень-жовтень 2004 р. // Урядовий кур’єр. – 2004. – № 225. – 25 листопада.

Завантажити текст статті: