ЗАГРОЗИ ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Запропоновано методичні підходи до оцінювання рівня інвестиційної активності регіонів країни відповідно до концепції сталого розвитку. На основі авторської методики оцінено та проаналізовано динаміку зміни рейтингу інвестиційної активності регіонів України за 2000-2012 роки, надано прогнозний розвиток на найближчу перспективу. Автором визначено фактори невизначеності, що загрожують сталому розвитку регіонів, зокрема, інвестиційній складовій. Ідентифіковано ризики сталого розвитку регіонів країни з врахуванням рівня їх інвестиційної активності. На основі застосування векторного аналізу запропоновано методичні підходи до кількісного та якісного оцінювання їх негативного впливу. Підтверджено доцільність застосування запропонованого підходу. Адекватність проведених розрахунків підтверджується застосуванням методів математичної статистики. Надано рекомендації щодо мінімізації наслідків впливу факторів ризику на сталий розвиток з врахуванням особливостей регіонального розвитку України.

Предложены методические подходы к оценке инвестиционной активности регионов страны согласно концепции устойчивого развития. На основе авторской методики оценена и проанализирована динамика изменения рейтинга инвестиционной активности регионов Украины за 2000-2012 гг., представлен прогноз развития на ближайшую перспективу. Автором определены факторы неопределенности, угрожающие устойчивому развитию регионов, в частности, инвестиционной составляющей. Идентифицированы риски устойчивого развития регионов страны с учетом уровня их инвестиционной активности. На основе применения векторного анализа предложены методические подходы к количественной и качественной оценке их негативного влияния. Подтверждена целесообразность применения предложенного подхода. Адекватность проведенных расчетов подтверждается применением методов математической статистики. Даны рекомендации по минимизации последствий влияния факторов риска на устойчивое развитие с учетом особенностей регионального развития Украины.

Література: 

1. Данилишин Б. М. Інвестиційна політика в Україні : [монографія] / Б.М. Данилишин, М.Х. Корецький, О.І. Дацій. — Донецьк: «Юго–Восток, Лтд», 2006. — 292 с.
2. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року [Текст] : [Постанова КМУ від 21 липня 2006 р. № 1001] : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua.
3. Жаліло Я. А. Економічна криза в Україні: виміри, ризики, перспективи / Я.В. Жаліло, О.С. Бабанін, Я.В. Белінська та ін. // за заг. ред. Я.А. Жаліла. - К.: НІСД, 2009. -142с.
4. Мінагрополітики сприятиме збільшенню фінансування у розвиток вітчизняних інновацій в агросекторі [Текст] // Agronews: головні новини аграрного бізнесу : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://agronews.in.ua/node/18316
5. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua.
6. Пашкевич М.С. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки регіонів України [Текст] / М.С. Пашкевич // Інноваційна економіка. – 2011. - № 5. – С. 22 – 27.
7. Пашута М. Т. Промисловість в національній інноваційній системі України [Текст] / М. Т. Пашута, Л. І. Федулова, О. М. Кондрашов. – К.: Наук. світ, 2005. – 76 с.
8. Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів : [монографія] : у 2 ч. – Ч. 2 / за ред. В.М. Гейця, А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 273 с.
9. Про затвердження Методики розрахунку інтегральних регіональних індексів економічного розвитку [Текст] : [Наказ Державного комітету статистики України від 15.04.2003р. № 114] : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.yur-info.org.ua.
10. Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект [Текст] : [Сб. науч. тр.] / под ред. Ю. В. Макогона. – Донецк: ДонНУ, 2008. – Ч. 1. – 463 с.
11. Соловйов В.П. Інноваційний розвиток регіонів: питання теорії та практики : [монографія] / В.П. Соловйов, Г.І. Кореняко, В.М. Головатюк. - Київ: Фенікс, 2008. – 224 с.
12. Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти : [монографія] / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П Антонюк та ін.; НАН України, Інститут економіки промисловості. – Донецьк, 2012. – 534 с.
13. Сталий розвиток регіонів України [Текст] / наук. керівник М.З. Згуровський. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 197 с.
14. Попереднє дослдіження на основі комплексного секторного підходу – сектор регіонального розвитку [Текст] : проект «Підтримка сталого регіонального розвитку в Україні» / за ред. Т. Забуковець-Ковачич: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.ssrd.org.ua/index.php?lang=ukr&page=main
15. Сухоруков А. Проблеми підвищення інвестиційної активності регіонів [Текст] / А. Сухоруков : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niisp.gov.ua/articles/66/.
16. Цивилизационная структура современного мира [Текст] : В 3-х томах. - Т.I. Глобальные трансформации современности / Под ред. академика НАН Украины Ю.Н.Пахомова и д.ф.н. Ю.В.Павленко. – Киев: Наукова думка, 2006. – 680 с.

Завантажити текст статті: