RELEGATION INVESTMENT ACTIVITY REGIONS OF UKRAINE

Methodical approaches to the evaluation of the level of investment activity regions according to the concept of sustainable development. Based on the author's methods evaluated and analyzed the dynamics of rating investment activity regions of Ukraine for 2000-2012 years, given the projected growth in the near future. The author defines uncertainties that threaten the sustainable development of the regions, including the investment component. Identified risks of sustainable development in the country with regard to their level of investment activity. Based on the application of vector analysis methodical approaches to quantitative and qualitative evaluation of their impact. Confirmed the feasibility of the proposed approach. The adequacy of the calculations confirmed using methods of mathematical statistics. Recommendations to minimize the effects of risk factors for sustainable development taking into account the characteristics of regional development in Ukraine.

References: 

1. Данилишин Б. М. Інвестиційна політика в Україні : [монографія] / Б.М. Данилишин, М.Х. Корецький, О.І. Дацій. — Донецьк: «Юго–Восток, Лтд», 2006. — 292 с.
2. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року [Текст] : [Постанова КМУ від 21 липня 2006 р. № 1001] : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua.
3. Жаліло Я. А. Економічна криза в Україні: виміри, ризики, перспективи / Я.В. Жаліло, О.С. Бабанін, Я.В. Белінська та ін. // за заг. ред. Я.А. Жаліла. - К.: НІСД, 2009. -142с.
4. Мінагрополітики сприятиме збільшенню фінансування у розвиток вітчизняних інновацій в агросекторі [Текст] // Agronews: головні новини аграрного бізнесу : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://agronews.in.ua/node/18316
5. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua.
6. Пашкевич М.С. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки регіонів України [Текст] / М.С. Пашкевич // Інноваційна економіка. – 2011. - № 5. – С. 22 – 27.
7. Пашута М. Т. Промисловість в національній інноваційній системі України [Текст] / М. Т. Пашута, Л. І. Федулова, О. М. Кондрашов. – К.: Наук. світ, 2005. – 76 с.
8. Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів : [монографія] : у 2 ч. – Ч. 2 / за ред. В.М. Гейця, А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 273 с.
9. Про затвердження Методики розрахунку інтегральних регіональних індексів економічного розвитку [Текст] : [Наказ Державного комітету статистики України від 15.04.2003р. № 114] : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.yur-info.org.ua.
10. Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект [Текст] : [Сб. науч. тр.] / под ред. Ю. В. Макогона. – Донецк: ДонНУ, 2008. – Ч. 1. – 463 с.
11. Соловйов В.П. Інноваційний розвиток регіонів: питання теорії та практики : [монографія] / В.П. Соловйов, Г.І. Кореняко, В.М. Головатюк. - Київ: Фенікс, 2008. – 224 с.
12. Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти : [монографія] / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П Антонюк та ін.; НАН України, Інститут економіки промисловості. – Донецьк, 2012. – 534 с.
13. Сталий розвиток регіонів України [Текст] / наук. керівник М.З. Згуровський. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 197 с.
14. Попереднє дослдіження на основі комплексного секторного підходу – сектор регіонального розвитку [Текст] : проект «Підтримка сталого регіонального розвитку в Україні» / за ред. Т. Забуковець-Ковачич: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.ssrd.org.ua/index.php?lang=ukr&page=main
15. Сухоруков А. Проблеми підвищення інвестиційної активності регіонів [Текст] / А. Сухоруков : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niisp.gov.ua/articles/66/.
16. Цивилизационная структура современного мира [Текст] : В 3-х томах. - Т.I. Глобальные трансформации современности / Под ред. академика НАН Украины Ю.Н.Пахомова и д.ф.н. Ю.В.Павленко. – Киев: Наукова думка, 2006. – 680 с.

Upload article :