ОСОБЛИВОСТІ ТА УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Найважливішою сферою здійснення прогресивних змін в економіці є промисловий комплекс України, де діяльність будь-якого підприємства пов’язана з формуванням таких властивостей, що дозволяють утримувати нішу функціонування та зміцнювати своє ринкове становище в сьогоденних умовах жорсткої конкуренції з урахуванням нових її проявів. Крім того, єдиним перспективним напрямком забезпечення виживання промислових підприємств і успішного їх функціонування є здійснення ними інноваційної діяльності. У даній науковій статті розглянуто особливості та умови функціонування інноваційно-активних промислових підприємств в сучасних ринкових умовах; проаналізовано динаміку інноваційної активності підприємств за період 2000-2011 рр.; досліджено основні проблеми малої кількості інноваційно-активних підприємств. Запропоновано заходи щодо стимулювання впровадження інновацій на підприємствах; визначено, що для активізації інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств необхідною умовою є створення механізму стимулювання як на рівні підприємства, так і на рівні держави, досліджуючи світовий досвід та адаптуючи його до сучасних ринкових умов та національних особливостей.

Важнейшей сферой осуществления прогрессивных изменений в экономике является промышленный комплекс Украины, где деятельность любого предприятия связана с формированием таких свойств, позволяющих удерживать нишу функционирования и укреплять свое рыночное положение в нынешних условиях жесткой конкуренции с учетом новых ее проявлений. Кроме того, единственным перспективным направлением обеспечения выживания промышленных предприятий и успешного их функционирования является осуществление ими инновационной деятельности. В данной научной статье рассмотрены особенности и условия функционирования инновационно-активных промышленных предприятий в современных рыночных условиях; проанализирована динамика инновационной активности предприятий за период 2000-2011 гг; исследованы основные проблемы малого количества инновационно-активных предприятий. Предложены мероприятия по стимулированию внедрения инноваций на предприятиях; определено, что для активизации инновационной деятельности отечественных промышленных предприятий необходимым условием является создание механизма стимулирования как на уровне предприятия, так и на уровне государства, исследуя мировой опыт и адаптируя его к современным рыночным условиям и национальных особенностей.

Література: 

1. Скрипко Т.О. Інноваційний менеджмент [Текст]: підручник / Т.О. Скрипко. ― К.: Знання, 2011. ― 423 с. ISBN 978-966-346-718-4
2. Логвиненко Є.І. Визначення характеристик для опису діяльності інноваційно-активних підприємств [Електронний ресурс] / Е.І. Логвиненко, О.М. Кузьменко, М.В. Плетньов // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля: наук. журнал. ― Луганськ, 2011. ― № 11 (153), ч.1.
3. Новицький В. Є. Інституційне регулювання в системі програмно-цільового регулювання національного інноваційного розвитку / Економічна безпека України і виклики сьогодення. Збірник матеріалів XIIІ Міжнародної науково-практичної конференції 28 травня 2010 року. Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі. / С. 10-12. [Електронний ресурс] / ― Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/uazt/2010_1k.pdf.
4. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. ― Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
5. Гаврилова О.А. Сучасний стан та проблеми розвитку інноваційної активності промислових підприємств України / О.А. Гаврилова, М.В. Фріцберг, В.І. Чередниченко // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: Економічні науки. ― Полтава, 2011. ― Вип. 2. ― Том 1. ― 342 с.

Завантажити текст статті: