ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМИ МЕТОДАМИ ФІЗІОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ

В статті проаналізовано застосування методів фізіологічного контролю при оцінюванні ефективності реклами. В статті наведено етапи планування стратегії рекламної діяльності підприємства та описано етапність процесу оцінювання ефективності реклами та застосування методів фізіологічного контролю на різних етапах оцінювання ефективності реклами. Обгрунтовано використання саме фізіологічних методів контролю на етапах оцінювання ефективності рекламного повідомлення та оцінювання ефективності розміщення реклами в ЗМІ (до реалізації медіа стратегії). Розглянуто методи нейробачення, пуппілометрія, fMRI, Eye-Tracking, гальванометрія, аудіометрія, методи складних імітацій, описано специфіку їх використання саме в маркетингових дослідженнях. Зокрема, детально розглянуті переваги та недоліки методів фізіологічного контролю. Акцентовано увагу на обмеження застосування даних методів в рекламних дослідженнях. Наведено висновки та рекомендації щодо доцільності застосування певних методів фізіологічного контролю на різних етапах оцінювання ефективності реклами.

В статье проанализировано применения методов физиологического контроля для оценки эффективности рекламы. В статье приведено этапы планирования стратегии рекламной деятельности и описано этапность процесса оценки эффективности рекламы и применение методов физиологического контроля на разных этапах оценки эффективности рекламы. Обосновано использование именно физиологических методов контроля на этапах оценки эффективности рекламного сообщения и оценки эффективности размещения рекламы (в реализации медиа стратегии). Рассмотрены методы нейробачення, пуппилометрия, fMRI, Eye-Tracking, гальванометрия, аудиометрия, методы сложных имитаций, описано специфику их использования именно в маркетинговых исследованиях. В частности, подробно рассмотрены преимущества и недостатки методов физиологического контроля. Акцентировано внимание на ограничение применения данных методов в рекламных исследованиях. Приведены выводы и рекомендации относительно целесообразности применения определенных методов физиологического контроля на разных этапах оценки эффективности рекламы.

Література: 

1. К.Л. Бове, У.Ф. Аренс. Современная реклама [Електронний ресурс] – 2012 – Режим доступу: http://polbu.ru/arens_advert/
2. Залтман Дж. Как мыслят потребители. То чем не скажет потребитель, то, чего не знает ваш конкурент / Джеральд Залтман – СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2006. – 384 с. – (Гарвардская Школа бизнеса)
3. Freeland S. Marketing Research Using Eye Tracking [Електронний ресурс] – 2012 – Режим доступу: http://ezinearticles.com/?Marketing-Research-Using-Eye-Tracking&id=668141
4. Достоинства и недостатки eye-tracker'а [Електронний ресурс] – 2011 – Режим доступу: http://eye-tracker.ru/eye-tracker/plus_and_minus1/
5. Janiss M.P. Pupillometry. The psychology of the pupillary response. Washington: Hemisphere Publ. Corp., 1977, 204p.
6. Діброва Т. Г. Маркетингова політика комунікацій: стратегія, вітчизняна практика. Навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Діброва Т. Г. - К.: «ВД “Професіонал”», 2009.- 320с.

Завантажити текст статті: