КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

У статті розроблено концепцію управління маркетингом, в основу якої покладено модель оцінки конкурентноздатності фармацевтичного підприємства, представлено її графічну інтерпретацію. Показано, що вона є підсистемою загальної системи управління фармацевтичним підприємством. Тому в основу побудови даної концепції покладено ключові властивості, притаманні системам. Доведено, що ефективність системи управління маркетингом на фармацевтичному підприємстві визначається ступенем використання інструментів маркетингу в сукупності із його засобами і можливостями. Запропонована концепція дозволяє оцінити не тільки його внутрішні можливості, але й реакцію ринку на прогнозний сценарій його поведінки в конкретній ситуації. Результати сценарного аналізу забезпечують можливість вибору конкретного управлінського рішення чи їх набору. Практичне застосування даної концепції полягає в кількісній оцінці конкурентних позицій підприємств і обґрунтуванні стратегічних перспектив їх функціонування. Вона також забезпечує зниження ризиків прийняття управлінських рішень і може слугувати основою для оцінки їх ефективності.

В статье разработана концепция управления маркетингом, в основу которой положена модель оценки конкурентоспособности фармацевтического предприятия, представлена ее графическая интерпретация. Показано, что она является подсистемой общей системы управления фармацевтическим предприятием. Поэтому в основу построения данной концепции положены ключевые свойства, присущие системам. Доказано, что эффективность системы управления маркетингом на фармацевтическом предприятии определяется степенью использования инструментов маркетинга в совокупности с его средствами и возможностями. Предложенная концепция позволяет оценить не только его внутренние возможности, но и реакцию рынка на прогнозный сценарий его поведения в конкретной ситуации. Результаты сценарного анализа обеспечивают возможность выбора конкретного управленческого решения или их набора. Практическое применение данной концепции заключается в количественной оценке конкурентных позиций предприятий и обосновании стратегических перспектив их функционирования. Она также обеспечивает снижение рисков принятия управленческих решений и может служить основой для оценки их эффективности.

Література: 

1. Статистичний збірник «Україна в цифрах» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukr.stat.gov.ua.
2. Громовик Б.П. Фармацевтична логістика / Б.П. Громовик ; за ред. О.В. Посилкиної, Монографія. – Х. : НФаУ, «Золотые страницы», 2003. – 241 с.
3. Балабанова Л.В. Маркетинг: підручник / Л.В. Балабанова. – Вид. 3-тє, перероблене і доп. – К.:КНЕУ, 2011. – 543 с.
4. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент / А.В. Войчак // Підручник – К.:КНЕУ, 2009. – 328 с.
5. Котлер Ф. Маркетинговий менеджмент / Ф. Котлер, К.Л. Келлер, А.Ф. Павленко та ін. – К.: Видавництво «Хімджест», 2008. – 720 с.
6. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: підручник/ Н.В. Куденко. – К.: КНЕУ, 2012. – 523.
7. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент ориентированный на рынок / Жан-ЖакЛамбен // Перев. с англ. под ред. В.Б. Колчанова. – СПб.: Питер, 2006. – 800 с.
8. Павленко А.Ф. Маркетингові комунікації: сучасна теорія і практика: монографія / А.Ф. Павленко, А.В. Войчак, Т.О. Примак. – К.: КНЕУ, 2005. – 408 с.
9. Федорченко А.В. Система маркетингових досліджень: монографія / А.В. Федорченко. – К.: КНЕУ, 2009. – 267 с.
10. Вітлінський В.В. Моделювання економіки: навч. посібник / В.В. Вітлінський. – К.: КНЕУ, 2005. – 408 с.

Завантажити текст статті: