ЦІНОВА ПОЛІТИКА ЕНЕРГЕТИЧНИХ КОМПАНІЙ В АКТИВІЗАЦІЇ ЇХ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

З метою удосконалення ціноутворення на конкурентному ринку електричної енергії – ринку двосторонніх договорів із балансуючим ринком, що буде діяти в Україні відповідно до законодавчих актів, запропоновано розділити тариф на електроенергію на дві складові – плату за електроенергію і плату за потужність, що стимулюватиме електроенергетичні компанії вкладати інвестиції у розвиток потужностей. Плата за електроенергію відшкодовуватиме змінні витрати компаній, які залежать від обсягів виробництва та споживання електроенергії, а також частину прибутку, що відноситься на виробництво чи (та) постачання електроенергії. Плата за потужність відшкодовуватиме постійні витрати підприємства та частку прибутку, що відноситься на підтримання обладнання і мереж у працездатному стані і буде незмінна при будь-якій кількості спожитої електроенергії, також сплачуватиметься тоді, коли її виробництво і споживання відсутнє. Її введення дозволить створити стимул для виробників та постачальників електроенергії до здійснення інвестицій. Обґрунтовано використання двоставкового тарифу для споживачів ПАТ «Львівобленерго». Розрахунки свідчать, що при цьому тарифі споживач-промислове підприємство сплачуватиме набагато меншу суму. Оплата населенням зросте приблизно на 40% у зв’язку з ліквідацією перехресного субсидування.

С целью усовершенствования ценообразования на конкурентном рынке электроэнергии - рынке двусторонних договоров с балансирующим рынком, который будет действовать в Украине в соответствии с законодательными актами, предложено разделить тариф на электроэнергию на две составляющие - плату за электроэнергию и плату за мощность, что будет стимулировать электроэнергетические компании инвестировать в развитие мощностей. Плата за электроэнергию будет возмещать переменные затраты компаний, которые зависят от объемов производства и потребления электроэнергии, а также часть прибыли, которая относится на производство или (и) поставку электроэнергии. Плата за мощность будет возмещать постоянные затраты предприятия и долю прибыли, относящейся на поддержание оборудования и сетей в работоспособном состоянии и будет неизменна при любом количестве потребленной электроэнергии, а также уплачиваться тогда, когда ее производство и потребление отсутствует. Ее введение позволит создать стимул для производителей и поставщиков электроэнергии к осуществлению инвестиций. Обосновано использование двухставочного тарифа для потребителей ОАО «Львовоблэнерго». Расчеты показывают, что при этом тарифе потребитель-промышленное предприятие будет платить гораздо меньшую сумму. Оплата населением вырастет примерно на 40% в связи с ликвидацией перекрестного субсидирования.

Література: 

1. Постанова Кабінету Міністрів України № 1789 від 16.11.2002 р. Про схвалення Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України / Професійна юридична система МЕГА-НаУ // [Електрон. ресурс]. – Спосіб доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=351190#st1
2. Груба Григорій Іванович. Державне управління стратегічним розвитком електроенергетики: дис. канд. наук з держ. управління: 25.00.02 / Національна академія держ. управління при Президентові України. - Х., 2005
3. Бурбело М.Й., Бірюков О.О., Мельничук Л.М. Маркетинг енергії: навчальний посібник / М.Й. Бурбело, О.О. Бірюков, Л.М. Мельничук. – Вінниця: ВНТУ, 2008. – 119 с.
4. Серебренніков Богдан Сергійович. Маркетингова цінова політика на електроенергетичному ринку: дис. канд. екон. наук: 08.06.01 / Київський національний економічний ун-т. — К., 2005
5. Сотник І. М. Економіка енергетики: навчальний посібник / Ірина Миколаївна Сотник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 262 с.
6. Федишин Б.П. Економіка енергетики: навчальний посібник для студентів енергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів / Б.М. Федишин. – Тернопіль: Астон, 2003. – 160 с.
7. Наказ Міністерства палива та енергетики України № 183 від 24.05.2006 р. Про затвердження Порядку підготовки та фінансування проектів з метою реалізації плану реконструкції та модернізації теплових електростанцій / Професійна юридична система МЕГА-НаУ // [Електрон. ресурс]. – Спосіб доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=244680
8. Річний звіт ВАТ “Західенерго” за 2010 рік. – Львів. – 2011
9. Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України № 684 від 21.04.2011 р. Про затвердження Звіту про діяльність Національної комісії регулювання електроенергетики України у 2010 році / Професійна юридична система МЕГА-НаУ // [Електрон. ресурс]. – Спосіб доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=631523
10. ВАТ “Львівобленерго”. Річний звіт. Техніко-економічні показники за 2010 рік. – Львів. – 2011. – 35 с.

Завантажити текст статті: