АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ

У роботі аналізуються напрямки розширення ресурсного потенціалу українських банків. Визначаються основні особливості таких понять як ресурсний потенціал банку, ресурсна база, банківські ресурси, кредитні ресурси банку. З метою забезпечення ефективних умов формування та управління ресурсним потенціалом комерційних банків ми визначаємо основні причини перебування грошових коштів на рахунках у банківських установах. В той же час, основною складовою процесу збільшення ресурсного потенціалу банків є розширення філіальної мережі та асортименту послуг. Однак в Україні існує проблема розширення філіальної мережі, яка пов’язана з низьким рівнем доходів населення. Як показують дослідження інвестиції в створення нових філій приносять прибуток тільки при обслуговуванні середнього класу з доходами від 500 - 600 до 1 500 доларів США на місяць. Вирішення цієї проблеми ми бачимо у впроваджені системи електронних фінансових інтернет-послуг. Однак проведення таких банківських операцій пов’язано із значним ризиком. В роботі визначаються принципи мінімізації ризиків, що пов’язані із розробкою та втіленням програм запровадження електронних фінансових інтернет-послуг. Також пропонується авторська систематизації основних термінів менеджменту пасивних операцій банку та їх детальний аналіз.

В работе анализируются направления расширения ресурсного потенциала украинских банков. Определяются основные особенности таких понятий как ресурсный потенциал банка, ресурсная база, банковские ресурсы, кредитные ресурсы банка. С целью обеспечения эффективных условий формирования и управления ресурсным потенциалом коммерческих банков определяются основные причины поступления денежных средств на счета банковских учреждений. В тоже время, основной составляющей процесса увеличения ресурсного потенциала банков является расширение филиальной сети и ассортимента услуг. Однако, в Украине существует проблема расширения филиальной сети, которая связана с низким уровнем доходов населения. Как показывают исследования, инвестиции в создание новых филиалов дают прибыль при обслуживании среднего класса с доходами от 500-600 до 1500 долл. США в месяц. Решение этой проблемы мы видим в использовании системы электронных финансовых интернет- услуг. В работе определяются принципы минимизации рисков, связанных с использованием программ внедрения электронных финансовых интернет-услуг. Также предлагается авторская систематизация основных терминов менеджмента пассивных операций банка и их детальный анализ.

Література: 

1. Аналіз діяльності комерційного банку: [навч. посібник] / [Алексеєнко М. Д., Білошапка В. С., Большакова О. Ю., Боришкевич О. В., Бутинець Ф. Ф.] ; під ред. Ф. Ф. Бутинець, А.М. Герасимовича. — Ж. : Рута, 2001. — 384с.
2. Банковское дело: современная система кредитования: [учеб. пособие] / О. И Лаврушин, О.Н. Афанасьева, Л.С. Корниенко. — М. : Кнорус, 2007. — 260с.
3. Васюренко О. В. Банківські операції: [підручник] / Васюренко О. В. — К. : Знання, 2008. — 318с.
4. Поречкіна Л.С., Методологічні аспекти розробки меморандуму депозитної політики комерційного банку/ Л.С.Поречкіна // Фінанси України. – 2010. - № 8. – С. 99-106.
5. Стан управління кредитними ресурсами українських банків: [Електроний ресурс ] – Режим доступу: http://www.aub.com.ua

Завантажити текст статті: