СУЧАСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ КУЛЬТУРНИХ ЧИННИКІВ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА

У статті розглянута хронологія становлення дисципліни «Поведінка споживача». Виділено дві парадигми сучасного розвитку поведінкових теорій. Показно, що позитивізм грунтується на використанні кількісних методів для вивчення поведінки споживачів, а постмодернізм на використанні якісних методів. Проаналізовано склад культурного чинника поведінки споживача на ринку. Доведено, що високий рівень конкуренції обумовлює складність задоволення попиту. Підкреслюється, що маркетинг повинен відстежувати зміни в культурному житті суспільства, з метою пропозиції нових товарів для задоволення нових потреб. Акцентована увага впливу культури не лише на матеріальні предмети і соціальні явища, але і на індивідуальну поведінку людини. Наведено класифікацію культури за трьома ознаками. Виділено види та форми прояву культури. Показано особливості і, сформовані типи субкультур. Ідентифіковано сучасні зміни культурних чинників поведінки споживачів. Підкреслена необхідність посилення індивідуального підходу до споживача.

В статье рассмотрена хронология становления дисциплины «Поведение потребителя». Выделены две парадигмы современного развития поведенческих теорий. Показной, что позитивизм основывается на использовании количественных методов для изучения поведения потребителей, а постмодернизм на использовании качественных методов. Проанализирован состав культурного фактора поведения потребителя на рынке. Доказано, что высокий уровень конкуренции усложняет удовлетворение спроса. Подчеркивается, что маркетинг должен отслеживать изменения в культурной жизни общества, с целью предложения новых товаров для удовлетворения новых потребностей. Акцентировано внимание на влиянии культуры не только на материальные предметы и социальные явления, но и на индивидуальное поведение человека. Приведена классификация культуры по трем признакам. Выделены виды и формы проявления культуры. Показаны особенности и сложившиеся типы субкультур. Идентифицированы современные изменения культурных факторов поведения потребителей. Подчеркнута необходимость усиления индивидуального подхода к потребителю.

Література: 

1. Зозулёв А.В. Поведение потребителей Учеб. пособие. — К.: Знания, 2004. — 364 с.
2. Шафалюк О.К. Гуманістична концепція споживача в маркетингу: монографія / О.К. Шафалюк. — К.: КНЕУ, 2008. — 200 с.
3. Соломон М.Р. Поведение потребителя. Искусство и наука побеждать на рынке /М.Р.Соломон: пер.с англ. – СПб: ООО «ДиаСофтЮП», 2003. – 216 с.
4. Энджел Дж.Ф. Поведение потребителей, 10-е изд. / Дж. Ф.Энджел, Р.Д. Блекуелл, П.У.Миннард: пер.с англ. СПб.: Питер. 2007. – 623 с.
5. Статт Д. Психология потребителя / Д.Статт; пер.с англ. – СПб: Питер, 2003. – 423 с.

Завантажити текст статті: