МЕХАНІЗМ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ НА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ТА ЧИННИКИ, ЩО ЙОГО ФОРМУЮТЬ

В результаті проведеного дослідження доведена актуальність проблеми організації адекватної системи управління ризиками та ризиковими вкладеннями капіталу в українських організаціях та підприємствах. Визначено форми організації ризик-менеджменту на великих, середніх і малих підприємствах. Обґрунтована необхідність розвитку механізму ризик-менеджменту на українських підприємствах; виявлено та описано чинники, що формують механізм ризик-менеджменту в сучасних умовах, серед яких автором відзначені: мінливість цін, глобалізація товарних і фінансових ринків, податкова асиметрія, незадовільне впровадження у виробництво результатів науково-технічного прогресу, надмірне захоплення вітчизняними підприємствами інститутом страхування як інструментом мінімізації ризиків. Обґрунтовано положення про прогнозування як превентивний захід у структурі ризик-менеджменту. Результати дослідження, доведені до рівня практичних рекомендацій, можуть бути використані при впровадженні і подальшому вдосконаленні механізму управління ризиками різних господарюючих суб'єктів.

В результате проведенного исследования доказана актуальность проблемы организации адекватной системы управления рисками и рискованными вложениями капитала в украинских организациях и предприятиях. Определены формы организации риск-менеджмента на крупных, средних и малых предприятиях. Обоснована необходимость развития механизма риск-менеджмента на украинских предприятиях; выявлены и рассмотрены факторы, формирующие механизм управления рисками в современных условиях, среди которых автором отмечены: изменчивость цен, глобализация товарных и финансовых рынков, налоговая асимметрия, неудовлетворительное внедрение в производство результатов научно-технического прогресса, чрезмерное увлечение отечественными предприятиями институтом страхования как инструментом минимизации рисков. Обосновано отношение к прогнозированию как к превентивной мере в структуре управления рисками. Результаты исследования, доведенные до практических рекомендаций, могут быть использованы при внедрении и последующем усовершенствовании механизма управления рисками различных хозяйствующих субъектов.

Література: 

1. Огляд ринків фінансових послуг та підсумки діяльності небанківських фінансових установ за 2011 рік: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://forinsurer.com/files/file00425.pdf.
2. Станіславчик Е.Н. Ризик-менеджмент на підприємстві. Теорія і практика: [Навч. посібник] / Станіславчик Е.Н. - М.: "Ось-89", 2002. - 80 с.
3. Шапкин А.С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций: [Учебник] / Шапкин А.С., Шапкин В.А. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2005. - 880 с.
4. Дж. Пикфорд. Управление рисками: [Учебник] / Дж. Пикфорд. - М.: ООО Вершина, 2004. - 352 с.
5. Томас Л. Бартон. Риск-менеджмент. Практика ведущих компаний / Томас Л. Бартон, Уильям Г. Шенкир, Пол Л. Уокер; пер.с англ. Т. Клекота, В. Кравченко, М. Нежура, К. Сафонова – М.: Издательский дом Вильямс, 2008. - 208 с.
6. Коробова С.С. Развитие риск-менеджмента в предпринимательстве: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.kycherova.ru/delopment/index.html
7. Куташенко М.В. Сутність ризику і причини його виникнення: [Текст] / Інвестиції: практика та досвід, 2009. — № 6. — С. 45-48.
8. Кузьмак О.М. Ефективна система ризик-менеджменту як дієвий засіб забезпечення стійкості фінансових установ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal

Завантажити текст статті: