СТРУКТУРОУТВОРЮВАЛЬНІ СКЛАДОВІ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

У статті розглянуто основні ідеї теорії систем та їх використання в сучасному менеджменті, наведено основні поняття, властивості та закономірності систем в контексті розвитку соціально орієнтованого управління. Показано суть системи соціально відповідального управління, визначено її особливості. Визначено та описано основні структуроутворювальні складові системи соціально відповідального управління підприємством. Виділено головні функції соціально відповідального управління. Відзначено, що ключовим чинником, що обумовлює існування та внутрішню структуру систем управління на підприємствах, є наявність управлінських відносин. Показано взаємозв’язок керівної та керованої системи управління. Для впровадження методології системного менеджменту в діяльність вітчизняних підприємств, яка орієнтована на соціальну відповідальність, здійснено декомпозицію об’єкта з метою аналізу його структури, системних якостей, можливостей і особливостей «поведінки» його основних складових.

Література: 

1. Тригоб’юк, С.С. Застосування теорії систем у стратегічному плануванні / С.С. Тригоб’юк // Вісник НУ «Львівська політехніка». – Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2009 – №657. – С. 112-117.
2. Бритченко Г.И. Управление социалистическим производством: принципы и системный поход / Г.И. Бритченко. – Киев – Донецк : Вища школа. Головное узд-во., 1981. – 172 с.
3. Калюжна Н.Г. Аналіз підходів до визначення системи управління підприємством / Н.Г. Калюжна // Вісник Хмельницького національного університет. Економічні науки., 2011. – № . – T. 2. – С.50-53.
4. Козлова О.В. Теория управления социалистическим производством: Учебник для студентов экон. специальностей вузов / Под ред. О.В. Козловой. – М. : Экономика., 1979. – 368 с.
5. Сімченко Н.О. Соціально орієнтовані системи управління підприємствами: моногр. / Н.О. Сімченко – Київ: ТОВ «ДКС центр», 2010. – 340 с.
6.Терещенко Д.А., Гур’янов А.Б. Розробка системної моделі управління діяльністю підприємства // Д.А. Терещенко, А.Б. Гур’янов // Вісник економіки транспорту і промисловості. Економіка підприємства., 2011. – № 35. – С. 177-1817. Ячменьова В.М., Османова З.О. система управління діяльністю підприємства / В.М. Ячменьова, З.О. Османова // Экономика и управление. Теория и практика управления., 2012. – № 5. – С. 65-70.
8. Даниленко О. А. Управління соціальною відповідальністю організації / О.А. Даниленко // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: А. М. Колот (голова). – К. : КНЕУ, 2011. – № 1/2011. – С. 51–56.

Завантажити текст статті: