СТРУКТУРНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ

У статті проаналізовано сутність та визначено основні напрямки управління інтелектуальним капіталом. Проаналізовано дослідження вітчизняних та зарубіжних дослідників з окресленої проблематики. Сформульовані авторські визначення інтелектуального капіталу й управління інтелектуальним капіталом. Визначено рівні управління інтелектуальним капіталом: особистісний, мікроекономічний, макроекономічний і глобальний. Акцентовано увагу на особистісному і глобальному рівнях розгляду процесу управління інтелектуальним капіталом. Визначено підсистеми інтелектуального капіталу: людський капітал, організаційний та соціальний. Виокремлено рівень довіри як один з основних показників рівня розвитку соціального капіталу. Показано досягнення синергетичного ефекту у результаті ефективного управління інтелектуальним капіталом на всіх рівнях. Визначено основні чинники впливу, охарактеризовано безпосередньо процес та очікувані результати від ефективного управління інтелектуальним капіталом. Розглянуто загальні показники інвестування в інноваційний капітал України.

Література: 

1. Легенчук С. Ф. Бухгалтерське відображення інтелектуального капіталу: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.06.04 / С. Ф. Легенчук; Нац. аграр. ун-т. – К., 2006. – 21 с.
2. Банасько Т. М. Бухгалтерський облік і контроль нематеріальних активів: оцінка та порядок відображення: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.09 / Т. М. Банасько ; Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир, 2010. – 18 с.
3. Бауліна Т. В. Державна політика формування інтелектуального капіталу в контексті модернізації національного господарства: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.03 / Т. В. Бауліна; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України. – К., 2011.
4. Полуяктова О. В. Інтелектуальний капітал в економіці України: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.01 / О. В. Полуяктова; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2008. – 20 с.
5. Білов Г. О. Інтелектуальний капітал в системі економічних відносин агропромислових підприємств України: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Г. О. Білов; Міжнар. ун-т бізнесу і права. – Херсон, 2009. – 20 с.
6. Соковніна Д. М. Маркетингове управління інтелектуальним капіталом наукоємних підприємств АПК: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / Д. М. Соковніна; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2010. – 19 с.
7. Шкурупій О. В. Інтелектуальний капітал у суспільному відтворенні: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.01 / О. В. Шкурупій; Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – К., 2009. – 33 с.
8. Ступнікер Г. Л. Формування і оцінка інтелектуального капіталу підприємств гірничо-металургійного комплексу: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / Г. Л. Ступнікер; Криворіз. техн. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – 20 с.
9. Гелбрейт Д. К. Экономические теории и цели общества [Текст] / Д. К. Гелбрейт. – М. : Прогресс, 1979. – 406 с. – (рос. мовою).
10. Беккер Г. С. Человеческое поведение : экономический поход. Избранные труды по экономической теории [Текст] : [Пер. англ.] / [Сост., науч. ред., послесл. Р. И. Капелюшников; предисл. М. И. Левин]. – М. : ГУ ВШЭ, 2003. – 672 с. – (рос. мовою).
11. Вовканич С. Людський та інтелектуальний капітали в економіці знань [Текст] / С. Вовканич, Л. Семів // Вісник НАН України. – 2008. – № 3. – С. 13–23.
12. Гапоненко А. Л. Управление знаниями. Как превратить знания в капитал [Текст] / А. Л. Гапоненко, Т. М. Орлова. – М. : Эксмо, 2008. – 400 с. – (рос. мовою).
13. Україна пасе задніх за рівнем довіри до органів влади. – Газета «Українська правда» [Електронний ресурс]. – 11 лютого 2013 р. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/news/2013/02/11/6983262. – Назва з екрану.
14. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. – Назва з екрану.
15. Karl Wiig People-Focused Knowledge Management [Text] / Wiig Karl. – Taylor & Francis, 2004. – 365 p.

Завантажити текст статті: