СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА: ПРОБЛЕМАТИКА ВИКОРИСТАННЯ ФАСЕТНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ

В статті проаналізовано основні переваги та недоліки існуючих класифікацій, розглянуто принципово новий підхід до класифікації стратегії – фасетний, який дозволяє усунути недоліки ієрархічної системи, наведений приклад розробки десятикритеріальної моделі фасетної класифікації видів стратегії. Доведено, що використання фасетної класифікації дозволить ґрунтовніше охарактеризувати наявні види стратегій, оскільки їх класифікація з неповним набором критеріїв та ознак, без можливості швидкого їх доповнення та уточнення не дозволяє дати всебічну їх характеристику. Виокремлено недоліки ієрархічної системі, зокрема можливість дублювання одних і тих самих ознак в різних критеріях, громіздкість, неможливість ідентифікувати конкретні види стратегії підприємства. Усунути дані недоліки дозволяє фасетна класифікація, яка відрізняється від ієрархічної тим, що вона чітко ідентифікує конкретні види стратегії. В результаті дослідження основних критеріїв класифікації стратегії підприємства, запропоновано імплементувати новий критерій
стратегія, ієрархічна класифікація, фасетна класифікація, критерії та ознаки класифікації, циклічність економіки.

Література: 

1. Ансофф И. Стратегическое управление: Пер. с англ. — М.: Экономика, 1989. — С. 15-20.
2. Блохин Ю.И. Классификация и кодирование технико-экономической информации // Ю. И. Блохин, Е. А. Панфилов. – М.: Знание, 1975. – С. 64.
3. Браславский П.И., Вовк Е.А., Маслов Е.А. Фасетная организация интернет-каталога и автоматическая жанровая классификация документов [Електронний ресурс]: – Новосибирск, 2002. Режим доступу:http://company.yandex.ru/ articles/article8.html от 13.09.1999.
4. Chandler A. D. Strategy and Structure Chapters in the History of the American Industrial Enterprises. − Cambridge. Mass., MITpress, 1962. −P.724 .
5. Винери Б. Фасетная классификация. Руководство по составлению отраслевых схем // Б.Винери. – М.: Дело, 1970. – С. 4
6. Клейнер Г.Б. Стратегия предприятия. – М.: Дело-АНХ, 2008. – С.8 .
7. Ковтун, О. І. Стратегія підприємства [Текст] / О. І. Ковтун. — Львів : Новий Світ-2000, 2006. — С 388 .
8. Минцберг Г., Куинн Дж. Б., Гошал С. Стратегический процесс: концепции, проблемы, решения. — СПб.: Питер, 2001. — С. 684.
9. Нємцов В. Д., Довгань Л. Є. Стратегічний менеджмент/ В.Д. Нємцов, Л. Є. Довгань – К. : ТОВ ”УВПК ЕксОб”, 2001. -
10. Пономаренко В.С. Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи: Монографія / В.С. Пономаренко, О.М. Тридід, М.О. Кизим. – Х.: Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2003. –С.54.
11. Портер М. Конкуренция / М.Портер: пер. с англ.- М.: Издат. «Вильямс», 2001. – С.95
12. Савчук Л.М. Фасетна система класифікації лізингових угод / Л.М. Савчук, І. В. Вишнякова // Академічний огляд. Економіка та підприємництво. – 2002. – № 2. –С. 46–51.
13. Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа, 12-е издание: Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. —С. 26
14. Ясенев В.Н. Автоматизированные информационные системы в экономике: учебно-методическое пособие // В.Н Ясенев. – Н. Новгород, 2007. – С. 80

Завантажити текст статті: