БАНКРУТСТВО В АКТИВНОМУ АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ

У статті розглянуто концепція активного антикризового управління. Приведена порівняльна характеристика активного та проактивного антикризового управління. Визначено, що в активному антикризовому управлінні розрізняють такі стадії розвитку кризи як: гостра переборна та непереборна, означена градація дає можливість менеджменту підприємства найбільш ефективно координувати свої подальші дії, щодо упровадження активних антикризових заходів. Для цього пропонується розглядати банкрутство як основний критерій для упровадження відповідних активних антикризових заходів. Розглянуто основні види банкрутства. Класифікація банкрутства проведена за такими критеріями як: навмисність дій певних осіб щодо доведення підприємства до процедури банкрутства (навмисне і ненавмисне банкрутство); невідповідність стану активів підприємства їх реальному змісту (реальне, фіктивне і приховане банкрутство). Крім того, встановлено, що до економічних чинників виникнення банкрутства на підприємстві додаються чинники навмисної поведінки певних осіб з метою отримання відповідних вигод, що в свою чергу призводить до спотворення фактичних даних про реальний стан підприємств та ускладнює процес упровадження антикризового управління. Доведено, що банкрутство є невід’ємним елементом ринкової економіки та виконує ряд важливих функцій. Досліджено інструментарій активного антикризового управління, а саме: санація, реструктуризація, ліквідація.

Література: 

1. Ананькина Е. А. Контроллинг как инструмент управления предприятием / [Е. А. Ананькина, С. В. Данилочкин, Н. Г. Данилочкина и др.] ; ред. Н. Г. Данилочкина. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 279 с.
2. Державний комітет статистики [Електронний ресурс] // Офіційний сайт.– Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/control/uk/localfiles/
display/Noviny/new_u.html.
3. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" № 2343-XII від 14.05.92 р. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www. rada. kiev. ua
4. Законы Украины [Електронний ресурс] // Информационно-прававой портал. – Режим доступа: http://www.uazakon.com/document/spart15/inx15644.htm
5. Ковалев В. В. Анализ финансового состояния и прогнозирование банкротства / В. В. Ковалев. – СПб. : Изд-во Санк-Петербургского ун-та экономики и финансов, 1994. – 168 с.
6. Кримінальний кодекс України. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2001, №: 25–26. – Ст. 131.
7. Лігоненко Л. О. Антрикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій / Л. О. Лігоненко. – К., 2000. – 390 с.
8. Терещенко О. О. Антикризове фінансове управління на підприємстві / О. О. Терещенко. – К. : КНЕУ, 2004. – 268 с.
9. Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: навч. посіб. / О. О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 2000. – 412 с.

Завантажити текст статті: