ПРАГМАТИЗМ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

В статті розглядаються актуальні питання прагматизму кластеризації підприємств альтернативної енергетики Житомирського регіону. Виокремлено підходи щодо квінтесенції терміну «кластер». Автором запропоноване визначення біопаливного кластеру, виділено основні етапи його формування та розвитку. Доведено, що найбільш прийнятним шляхом активізації економіки регіону є підвищення ефективності галузі альтернативної енергетики на базі нової виробничо-економічної системи − регіонального біопаливного кластера, суть якого полягає в кооперації зусиль споріднених підприємств, фінансових, дослідницьких, навчальних, торгових структур та державних установ для спільного виробництва продукції, яка відповідає світовим стандартам. Запропоновано організаційну структуру регіонального біопаливного кластеру, де визначені основні учасники, їх функції, склад координаційної ради. Розглянуто ключові проблеми розвитку підприємств альтернативної енергетики, зокрема ті, які можуть бути вирішені шляхом кластеризації.

Література: 

1) Маршалл А. Принципы экономической науки. – М: Прогресс, 1993. – С. 152
2) Шумпетер Й. Теория экономического развития: / Й. Шумпетер; Пер. с нем. В.С. Автономова и др. М.: Прогресс, 1982. — С. 34
3) Портер М. Международная конкуренция: Конкурентные преимущества стран./ М. Портер. М.: Междунар. отношения, 1993. — 896 с с. 340 – 345
4) Альтернативна енергетика як драйвер зростання для України /І. Зеленієв// [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.unian.net/ukr/news/news- от 21.12.2011.
5) Кудря С.О., Тучинський Б.Г., Щокін А.Р. Перспективи зміщення традиційних паливно-енергетичних ресурсів за рахунок використання енергії, виробленої на об’єктах альтернативної енергетики // Энергосбережение. – 2007. – № 1. – С. 14-23.
6) Мигранян А.А. Теоретические аспекты формирования конкурентоспособных кластеров // Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. - 2002. - № 3. - Т.2. - С. 123-128.

Завантажити текст статті: