ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РІЗНОВЕКТОРНОЇ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

В умовах трансформацій загальносвітової економіки та перебудови існуючих міждержавних відносин особливої важливості на сьогодні набуває ефективне управління підприємствами з максимально ефективним використанням наявного потенціалу та регулярним розширенням масштабу власної діяльності. Вплив інтеграційного курсу країни базування підприємства є чи не одним з найважливішим факторів впливу на визначення його стратегічної діяльності та підбір релевантних інструментів адаптації підприємства до новосформованих ринкових умов. В статті висвітлюються ключові джерела формування конкурентних переваг підприємств в умовах державних інтеграційних процесів та з урахуванням національних конкурентних переваг країни базування підприємства, аналізуються механізми і показники ефективності управління підприємством з урахуванням державної інтеграційної політики, розроблено схему комплексного організаційно-економічного механізму управління підприємством з урахуванням інтеграційних цілей держави в умовах різновекторного інтеграційного спрямування.

Література: 

1. Овчар І. В. Україна і Росія – інтеграційна політика та міждержавна співпраця / І. В. Овчар // Держава і право. – 2010. – Випуск № 49. – с. 731-737.
2. Солонінко К. С. Інтеграційна політика України: інституційні аспекти / К. С. Солонінко // Вісник ЖДТУ. – 2010. – № 4 (54). – с. 299-301.
3. Малицький А. А. Структуризація організаційно-економічного механізму управління підприємством торгівлі в умовах ринку // А. А. Малицький // Торгівля і ринок України. – 2009. – № 27. – с. 198-205.
4. Жукова И. В. Сущность и содержание организационно-экономического механизма управления горнодобывающей промышленностью [Електронний ресурс] / И. В. Жукова // Власть и управление на Востоке России. – 2010. – № 4 (53). – Режим доступу: http://www.dvags.ru/index.php?page=rio4-2010(4-53)&rc=rio.
5. Бондарчук Л. В. Формування показників ефективності функціонування організаційної структури управління підприємством / Л. В. Бондарчук // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 5. – Т.2. – с. 138-141.
6. Бондаренко А. В. Інформація як складова організаційно-економічного механізму адаптації підприємства / А. В. Бондаренко // Научно-технический сборник «Коммунальное хазяйство городов». – 2003. – №52. – с. 73-79.
7. Войтович Р. В. Глобальна інтеграція як нова форма суспільного розвитку [Електронний ресурс] / Р. В. Войтович // Державне управління: теорія і практика. – 2010. – № 2. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/dutp/2010_2/index.htm. – Назва з екрану.
8. Milio F. Venture Capital and High-Tech Start-Ups in the Italian and German ICT Sector [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.grin.com/en/e-book/174732/venture-capital-and-high-tech-start-ups-in-the-italian-and-german-ict-sector?partnerid=googlebooks. – Назва з екрану.
9. Організаційно-економічний механізм експортної діяльності підприємства [Електронний ресурс] / А. В. Череп, О. Л. Ортинська // Національне господарство України: теорія та практика управління. – 2008. – с. 232-236. – Режим доступу: http://194.44.242.245:8080/bitstream/handle/1234567
89/11031/33-Cherep.pdf?sequence=1. – Назва з екрану.
10. Сутність, головні передумови і цілі інтеграційних процесів у світовому господарстві [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,36/catid,152/id,5503/. – Назва з екрану.

Завантажити текст статті: