ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЦИКЛІЧНІСТЬ ТА ДИСБАЛАНСИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Досліджено основні тенденції та структурні зміни формування, становлення та розвитку світового фінансового ринку. Проаналізовано фактори впливу на циклічність та дисбаланси розвитку світового фінансового ринку. Сформульовані цільові орієнтири, методи й інструменти впливу на періодизацію розвитку фінансового ринку. Виявлено особливості функціонування та запропоновано напрямки зростання національного фінансового ринку в умовах економічної кризи. Розглянута модель формування фінансового ринку в умовах зростання ризиків і глобальних дисбалансів. Обґрунтовано необхідність відтворювального підходу до оцінювання процесів регулювання національного фінансового ринку в умовах глобалізації. Сформульовано закономірності впливу процесів глобалізації на розвиток фінансової системи країни. Обґрунтовано, що циклічність та дисбаланси розвитку світового фінансового ринку передбачають формування міжнародного співробітництва, адекватного рівню інтернаціоналізації продуктивних сил. Проаналізована тенденція зростання кредитної заборгованості суб’єктів, спровокована стратегією кредитної діяльності іноземних банків. Запропоновано впровадження в практику банківської справи національних стандартів якості банківської діяльності з урахуванням рекомендацій Базельського комітету з банківського нагляду та вимог чинного законодавства України.

Література: 

1. Алексєєв А.А. Модель оптимізації активно-пасивних операцій комерційного банку [Текст] / А.А. Алексєєв, А.В. Розумний // Фінанси України. – 2000. – № 8. – С. 123-131.
2. Арефьев М.И. Концепция формирования источников финансирования инвестиций в экономике [Текст] / М.И. Арефьев // Финансы и кредит. – 2001. – № 11. – С.23.
3. Бурлачков В.К. Теоретичні основи грошово-кредитної політики та світова фінансова криза [Текст] / В.К. Бурлачков // Економіка України. – 2009. – № 2. – С. 49-59.
4. Банківські операції : [підручник] / [А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін.] ; за ред. д-ра. екон. наук проф. А.М. Мороза. – [2-ге вид. випр. і доп.] – К. : КНЕУ, 2002. – 476 с.
5. Головнін М.Ю. Вплив фінансової глобалізації на грошово-кредитну політику [Текст] : теоретичні аспекти і реакція на фінансові кризи / М.Ю. Головнін // Економіка України. – 2009. – № 2. – С. 67-78.
6. Дзюблюк О.В. Грошово-кредитна політика в період кризових явищ на світових фінансових ринках [Текст] / О.В. Дзюблюк // Вісник НБУ. – 2009. – № 5. – С. 25.
7. Зимовець В.В. Фінансовий потенціал банківської системи України та ефективність його використання [Текст] / В.В. Зимовець, Н.М. Шелудько // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 1. – С. 139-155.
8. Луців Б.Л. Інвестиційний потенціал банківської системи України [Текст] / Б.Л. Луців, Т.Б. Стечишин // Фінанси України. – 2009. – № 9. – С. 67-77.
8. Кидуэлл Д.С. Финансовые институты, рынки и деньги / Д.С. Кидуэлл, Р.Л. Петерсон, Д.У. Блэкуэлл ; пер. с англ. – СПб. : Питер, 2000. – 554 с.
10. Пересада А.А. Управління банківськими інвестиціями : монографія / А.А. Пересада, Т.В. Майорова – К. : КНЕУ, 2005. – 388 с.
11. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л.О. Примостка. – К. : КНЕУ, 2004. – 468 с.
12. Прядко В.В. Кредитний потенціал комерційних банків у період економічної кризи [Текст] / В.В. Прядко, Н.С. Островська // Фінанси України. – 2009. – № 11. – С.73-77.
13. Фабоцци Ф. Управление инвестициями / Ф. Фабоцци; пер. с англ. – [Серия «Университетский учебник»]. – М. : ИНФРА-М, 2000. – ХХVІІІ, 932 с.
14. http://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=40863
15.http://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG 16.http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/weorept.aspx?
17. http://index.minfin.com.ua/index/infl/?2012

Завантажити текст статті: