СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

У статті досліджено сучасні світові тенденції інноваційного розвитку підприємств. Наведено основні характеристики інноваційного розвитку у розвинутих країнах світу та окреслено три моделі інноваційного розвитку, які набули поширення у США, Європі та Японії. Виділено найбільш важливі риси державного регулювання інноваційного розвитку в різних країнах світу. Як головну тенденцію інноваційного розвитку визначено інтеграцію науки та виробництва у формі технопарків, технополісів та бізнес-інкубаторів. Сучасний стан інноваційної діяльності у машинобудуванні України проаналізовано з допомогою показників частки інноваційної продукції, ступеня зносу основних фондів, обсягу інноваційних витрат та інвестицій в основні фонди, кількості нової продукції та проваджених нових процесів. На основі цього аналізу виявлено «вузькі місця» інноваційного розвитку та запропоновані шляхи їх усунення з метою підвищення інноваційності машинобудування України та забезпечення конкурентоспроможності підприємств на вітчизняному та міжнародному ринку.

Література: 

1. Гринчуцький В.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник / В. І. Гринчуцький – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 304 с.
2. Ніколайчук А. Т. Сучасний стан та перспективи інноваційного розвитку промислових підприємств [Електронний ресурс] / Ніколайчук А. Т. // Вісник Хмельницького національного університету. — Режим доступу: http://nikolaychuk.at.ua/news/2010-11-17-52.
3. Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник / Н. В. Краснокутська — К.: КНЕУ, 2003. — 504 с.
4. Салига К.С. Економічні теорії інноваційного розвитку підприємства: монографія / К.С. Салига. – Запоріжжя: КПУ, 2009. – 216 с.
5. Матеріали Європейської бізнес-школи та Всесвітньої організації інтелектуальної власності «Global Innovation Index» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.globalinnovationindex.org/gii/
6. Пріоритети розвитку машинобудівної промисловості у рамках антикризової політики України. Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень при Президенті України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/451/
7. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
8. Розвиток промислового потенціалу України в процесі післякризового відновлення / О. В. Собкевич, А. І. Сухоруков, В. Г. Савенко [та ін.]; за ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2010. – 48 с.
9. Інновації в Україні: Європейський досвід та рекомендації для України. – Том 3. – Інновації в Україні: пропозиції до політичних заходів. – К.: Фенікс, 2011. – 76 с.

Завантажити текст статті: