ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

Стаття присвячена дослідженню податкового аспекту державного регулювання діяльності малих підприємств в Україні. Автором проведено комплексний аналіз зміни в податковому законодавстві пов’язаному з діяльністю фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, які підпадають під категорію малих підприємств, виявлено особливості податкового регулювання малого бізнесу, а також систематизовано основні переваги і недоліки роботи малих підприємств на загальній та спрощеній системі оподаткування.

Статья посвящена исследованию налогового аспекта государственного регулирования деятельности малых предприятий в Украине. Автором проведен комплексный анализ изменения в налоговом законодательстве связанного с деятельностью физических лиц-предпринимателей и юридических лиц, которые подпадают под категорию малых предприятий, обнаружены особенности налогового регулирования малого бизнеса, а также систематизированы основные преимущества и недостатки работы малых предприятий на общей и упрощенной системе налогообложения.

TAX ASPECT OF ADJUSTING ACTIVITY OF SMALL ENTERPRISES

The tax adjusting of activity of enterprises is one of the most essential and contradictory directions of government control. The special attention is deserved exactly by the aspect of the tax adjusting of functioning of small enterprises. The changes of tax legislation of Ukraine were accompanied increase of tax load on small enterprises, for at that Internal revenue Code is accepted in a section which touches small business remained almost without changes. The purpose of scientific research is opening of essence of the tax adjusting of activity of small enterprises in the conditions of change tax legislation. Article is devoted research of tax aspect of government control of activity of small enterprises in Ukraine. An author is conduct the complex analysis of change in a tax legislation to related to activity of physical persons-businessmen and legal entities which fall under the category of small enterprises, found out the features of the tax adjusting of small business, and also basic advantages, lacks of work of small enterprises are systematized on the general and simplified system of taxation, but practical recommendations are given on this question.

Література: 

1. Закон України «Про підприємництво» / Документ № 698-12, редакція вiд 19.06.2009 на пiдставi 1391-17. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.
2. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» / документ 1775-14, редакцiя вiд 16.09.2011 на пiдставi 3393-17. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.
3. Закон України «Про захист економічної конкуренції» / Документ 2210-14, редакцiя вiд 27.07.2011 на пiдставi 3567-17. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.
4. Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» від 03.07.98 г. № 727, котрий з 19.09.99 г. Діє в редакції Указу № 746.
5. Податковий кодекс України. Відомості Верховної Ради України: - К.: Видавництво «Преса України», 2010. – 400 с.

Завантажити текст статті: