ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Розглянуто теоретичні підходи до процесу формування і реалізації стратегії кредитно-інвестиційної діяльності комерційних банків України. Досліджено фактори впливу на вибір стратегії кредитно-інвестиційної активності комерційних банків. Виявлено особливості прояву різних видів ризиків у кредитній діяльності вітчизняних комерційних банків. Розглянуто економіко-математичні методи і моделі кредитної та інвестиційної діяльності комерційних банків. Запропоновано методичний підхід до оцінки ефективності кредитної діяльності банків у контексті зниження ризиків і покращення інвестиційної активності. Запропоновано методичний підхід до розроблення нової стратегії формування і розвитку українських комерційних банків в умовах глобалізації кредитно-фінансових відносин і світової фінансової кризи. Розроблений модельний інструментарій для аналізу ділової активності банку з позиції конкурентних переваг в умовах нестабільності зовнішнього середовища. Розрахований на базі економіко-математичної моделі форс-мажорний варіант стратегії формування і розвитку банку для прогнозування дефолту і кризових явищ на ринку цінних паперів. Розглянуто фінансові підсилювачі і нові банківські інструменти для зміцнення взаємовідносин банківського і реального секторів економіки.

Рассмотрены теоретические подходы к процессу формирования и реализации стратегии кредитно-инвестиционной деятельности коммерческих банков Украины. Исследованы факторы влияния на выбор стратегии кредитно-инвестиционной активности коммерческих банков. Выявлены особенности проявления различных видов рисков в кредитной деятельности отечественных коммерческих банков. Рассмотрены экономико-математические методы и модели кредитной и инвестиционной деятельности коммерческих банков. Предложен методический подход к оценке эффективности кредитной деятельности банков в контексте снижения рисков и улучшения инвестиционной активности. Предложен методический подход к разработке новой стратегии формирования и развития украинских коммерческих банков в условиях глобализации кредитно-финансовых отношений и мирового финансового кризиса. Разработан модельный инструментарий для анализа деловой активности банка с позиции конкурентных преимуществ в условиях нестабильности внешней среды. Рассчитан на базе экономико-математической модели форс-мажорный вариант стратегии формирования и развития банка для прогнозирования дефолта и кризисных явлений на рынке ценных бумаг. Рассмотрены финансовые усилители и новые банковские инструменты для укрепления взаимоотношений банковского и реального секторов экономики.

PRINCIPLES OF FORMING OF STRATEGY OF CREDIT-INVESTMENT ACTIVITY OF COMMERCIAL BANKS

The theoretical approaches to the process of development and implementation of the strategy of credit and investment activity of commercial banks in Ukraine have been examined. The factors of influence on the choice of the strategy of credit and investment activity of commercial banks have been investigated. The features of display of different kinds of risks in the credit activity of national commercial banks have been revealed. The main economic- mathematical methods and models of credit and investment activity of commercial banks have been considered. The methodical approach to the valuation of efficiency of the credit activity of banks in the context of reducing risks and improvement of the investment activity has been proposed. The methodical approach to the development of the new strategy of formation and development of Ukrainian commercial banks in the context of globalization of credit and financial relations and global financial crisis has been offered. The modeling tools for the analysis of business activity of the bank from the position of competitive advantages in the context of instability of external environment have been designed. Force majeure variant of strategy of formation and development of the bank for prediction of defaults and crisis at stock market has been calculated on the base of economic-mathematical model. The financial amplifiers and new banking instruments for the enforcement of relationship between banking and real sectors of the economy have been examined.

Література: 

1. Алексєєв, А.А. Модель оптимізації активно-пасивних операцій комерційного банку [Текст] / А.А. Алексєєв, А.В. Розумний // Фінанси України. – 2000. – № 8. – С. 123-131.
2. Арефьев, М.И. Концепция формирования источников финансирования инвестиций в экономике [Текст] / М.И. Арефьев // Финансы и кредит. – 2001. – № 11. – С.23.
3. Бурлачков, В.К. Теоретичні основи грошово-кредитної політики та світова фінансова криза [Текст] / В.К. Бурлачков // Економіка України. – 2009. – № 2. – С. 49-59.
4. Банківські операції : [підручник] / [А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін.] ; за ред. д-ра. екон. наук проф. А.М. Мороза. – [2-ге вид. випр. і доп.] – К. : КНЕУ, 2002. – 476 с.
5. Головнін, М.Ю. Вплив фінансової глобалізації на грошово-кредитну політику [Текст]: теоретичні аспекти і реакція на фінансові кризи / М.Ю. Головнін // Економіка України. – 2009. – № 2. – С. 67-78.
6. Дзюблюк, О.В. Грошово-кредитна політика в період кризових явищ на світових фінансових ринках [Текст] / О.В. Дзюблюк // Вісник НБУ. – 2009. – № 5. – С. 25.
7. Зимовець, В.В. Фінансовий потенціал банківської системи України та ефективність його використання [Текст] / В.В. Зимовець, Н.М. Шелудько // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 1. – С. 139-155.
8. Луців, Б.Л. Інвестиційний потенціал банківської системи України [Текст] / Б.Л. Луців, Т.Б. Стечишин // Фінанси України. – 2009. – № 9. – С. 67-77.
8. Кидуэлл Д.С. Финансовые институты, рынки и деньги / Кидуэлл Д.С., Петерсон Р.Л., Блэкуэлл Д.У. ; пер. с англ. – СПб. : Питер, 2000. – 554 с.
10. Пересада А.А. Управління банківськими інвестиціями : монографія / А.А. Пересада, Т.В. Майорова – К. : КНЕУ, 2005. – 388 с.
11. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л.О. Примостка. – К. : КНЕУ, 2004. – 468 с.
12. Прядко, В.В. Кредитний потенціал комерційних банків у період економічної кризи [Текст] / В.В. Прядко, Н.С. Островська // Фінанси України. – 2009. – № 11. – С.73-77.
13. Фабоцци Ф. Управление инвестициями / Фабоцци Ф ; пер. с англ. – [Серия «Университетский учебник»]. – М. : ИНФРА-М, 2000. – ХХVІІІ, 932 с.
14. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг / Джозеф Синки-мл.; пер. с англ. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 1018с.
15. Рубини Н. Нуриэль Рубини : как я предсказал кризис / Рубини Н., Мим С. ; пер. с англ. – [Серия : Экономика : мировые тенденции]. – М. : Эксмо, 2011. – 384 с.

Завантажити текст статті: