ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

В статті розглянуто поняття «малий бізнес» і «мале підприємництво», визначено відмінності між ними, запропоновано їх тлумачення. Проаналізовано погляди вчених на визначення підприємницького середовища, охарактеризовано умови, що визначають його структуру, визначено негативні фактори впливу підприємницького середовища на розвиток малого бізнесу в Україні. Запропоновано класифікацію умов підприємницького середовища на фактори макрорівня (нормативно-правова база, політична ситуація, соціальні настрої в суспільстві, науково-технічний рівень, стан розвитку ринкової інфраструктури) та макрорівня (власне суб’єктів підприємництва). Проаналізовано основні показники розвитку малого підприємництва в Україні (кількість суб’єктів малого підприємництва на 10 тис. населення, чисельність зайнятих у малому підприємництві та обсяг реалізованої продукції). Доведено вплив підприємницького середовища на ефективність функціонування малого бізнесу.

В статье рассмотрены понятия «малый бизнес» и «малое предпринимательство», определены различия между ними, предложено их толкование. Проанализированы взгляды ученых на определение предпринимательской среды, охарактеризованы условия, которые определяют его структуру, определены негативные факторы влияния предпринимательской среды на развитие малого бизнеса в Украине. Предложена классификация условий предпринимательской среды на факторы микроуровня (собственно субъектов предпринимательства) и макроуровня (нормативно-правовая база, политическая ситуация, социальные настроения в обществе, научно-технический уровень и состояние развития рыночной инфраструктуры). Проанализированы основные показатели развития малого предпринимательства в Украине (количество субъектов малого предпринимательства на 10 тыс. населения, количество занятых в малом бизнесе, объемы реализованной продукции). Доказано влияние предпринимательской среды на эффективность функционирования малого бизнеса.

BUSINESS ENVIRONMENT OPERATION OF SMALL BUSINESS IN UKRAINE

In the article the term "small business" and "small entrepreneurships", identified differences between them, asked them to interpret. Reflects the views of scientists to determine the business environment, described the conditions that determine its structure, identified negative factors influence the business environment for small business development in Ukraine. The classification of terms of business environment for micro-level factors (business entity) and macro-level (regulatory framework, the political situation, social attitudes in society, scientific and technical level and state of development of market infrastructure). Analysis of basic indicators of small business in Ukraine (number of small businesses by 10 thousand population, the number of people employed in small business, the volume of sales). Proved the impact of business environment for the effective functioning of small businesses. Distinction between the concept of small business and small enterprise, emphasis on their economic substance, in terms of combining the functions of the owner and manager.

Література: 

1. Аржевітін С. Проблеми та перспективи розвитку кредитування малого бізнесу комерційними банками України // Аналітичний Центр Академія 2011р. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.academia.org.ua/?p=635
2. Малий бізнес стає мікроскопічним // Факти ICTV від 04.02.2011р. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://fakty.ictv.ua/index/read-news/id/1250746#main
3. Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельности: Учебное пособие / А.Н. Асаул, М.П. Войнареенко. – Санкт-Петербрг – Хмельницкий: Изд-во «Универ» ТУП, 2001. – 392 с.
4. Говорушко Т.А. Мале підприємництво у Харчовій промисловості України: [монографія] / Т.А. Говорушко. – К.: НУХТ, 2007. – 391 с.
5. Економіка і планування бізнесу. Наукове видання / Наукові керівники: д.е.н., проф. Кучеренко В.Р., д.е.н., проф. Бутенко А.І. – Одеса, 2004. – 458 с.
6. Гудзь Ю.Ф. Позиціонування підприємницького середовища в теоретичному полі економічної науки / Ю.Ф. Гудзь // наук. Праці НУХТ. – 2009. - № 28. – С. 120-122.
7. Збарський В.К. Малі форми господарювання в Україні: теорія, методологія, практика: Моногрфія / В.К. Збарський. – К.: НАУ-ДАККК і М, 2005. – 432 с.
8. Кредісов В.А. Підприємництво в Україні: суть, типи та умови формування / В.А. Кредісов, - К.: Знання України, 2003. – с.19.
9. Сизоненко В.О. Сучасне підприємництво. Довідник. – Київ, «Знання-Прес», 2007. - С.20-21.
10. Ткаченко Т.П. Особливості формування підприємницького середовища в Україні у пострадянський період / Т.П. Ткаченко // Актуальні проблеми економіки. – 2005. - № 9 (63). – С.128-135.
11. Гудзь Ю.Ф. Підприємницьке середовище та його вплив на ефективність господарської діяльності малих підприємств (на прикладі харчової промисловості Волинської області) : дис. канд. екон. наук: 08.00.04 / Гудзь Юрій Федорович; Національний ун-т харчових технологій. - К., 2011. – 266с.
12. Ткаченко Т.П. Підприємництво як основа формування середнього класу в Україні (організаційно-управлінські засади): дис. канд. екон. наук: 08.00.03 / Ткаченко Тетяна Петрівна; Національний технічний ун-т України «КПІ». - К., 2008. – 207с.
13. Інфраструктура підтримки підприємництва // Аналітичний Центр Академія 2011р. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.academia.org.ua/?p=27

Завантажити текст статті: