СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Викладено маркетинговий аналіз товарної політики підприємства та її стратегічні напрями.Запропоновано етапи реалізації стратегічних оріентирів розвитку товарної з урахуванням аналізу внутрішніх та зовнішніх факторів.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКИ

Изложен маркетинговый анализ товарной политики предприятия и ее стратегические направления. Предложены этапы реализации стратегических ориентиров развития товарной политики с учетом внутренних и внешних факторов.

STRATEGIC DIRECTIONS OF A PRODUCT POLICY

Marketing analysis of product policy of the enterprise and its strategic directions is given. Stages of realization of strategic reference directions of development of a product policy taking into account internal and external factorі are offered

Література: 

Гаркавенко С.С. Маркетинг [Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.] — К. : Лібра, 2004. — 712с.
2. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицях [Учеб. пособие]. — М.: ИНФРА-М, 2002. — 495 с.

3. Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика: [Підруч. для студ. вищ. навч. закл.] — Суми: Унів. кн., 2005. — 232 с.
4. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. / В.Я.Кардаш, М.Ю.Антонченко; [Редкол.: В.Я.Кардаш (голова) та ін.]; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. — 3-є вид., допов. та перероб. — К., 2006. — 245 с.
5. Котлер Филип. Основы маркетинга / Филип Котлер, Гари Армстронг, Джон Сондерс, Вероника Вонг. – [Пер. с англ..] — 2. европ. изд. — М.; СПб.; К. : Издательский дом "Вильямс", 2006. — 943с. — ISBN 5-8459-0088-3 (рус.).
6. Кубишина Н.С., Інноваційний аспект товарної політики підприємств / Н.С. Кубишина, Г.П. Петренко // Економіка: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – с.220-228.
7. Машинобудування в Україні: тенденції, проблеми, перспективи. /Під заг. ред. чл.-кор. НАН України Б.М. Данилишина. - Ніжин: ТОВ "Видавництво "Аспект-Поліграф", 2007 - 308 с.
8. Мороз Л.А. Маркетинг (І.Навчальний посібник. ІІ.Збірник вправ) / [Мороз Л.А., Чухрай Н.І.] / Державний ун-т "Львівська політехніка"; Інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів. — Л., 1999. — 243с.
9. Павленко А.Ф. Маркетинг [Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни] / Павленко А.Ф., Войчак А.В.; Київ. нац. екон. ун-т. — 2-е вид., допов. і випр. — [К., 2001] — 106 с.
10. Портер Майкл Э. Конкуренция: / Майкл Э. Портер.[Пер. с анг. ]: Уч. Пос. – М.: Издательский дом « Вильямс».- 2000.- 495с.
11.Kubyshyna Nadiya. Strategic reference points of product policy of enterprise / Nadiya Kubyshyna // Second International conference. Marketing in 21 st century: paradigms, strategies, tactics. – Varna, Bulgaria, September 2007.

Завантажити текст статті: