ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ КОМПАНІЇ ДОПОМІЖНИМИ ЗАСОБАМИ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

У статті проаналізовано процес формування іміджу компанії спеціальними засобами маркетингових комунікацій. Зокрема, розглянуто розбіжності у використанні спеціальної іміджевої продукції. Запропонавано її класифікацію, особливості застосування на промисловому та споживчому ринках.

В статье проанализирован процесс формирования имиджа компании специальными средствами маркетинговых коммуникаций. В частности, рассмотрено расхождения в использовании специальной имиджевой продукции, предложена ее классификация, рассмотрены особенности применения на промышленном и потребительском рынках.

THE FORMATION OF IMAGE OF THE COMPANY BY SPECIAL INSTRUMENTS OF MARKETING COMMUNICATIONS

The process of the formations of image of the company by special instruments of marketing communications is analysed in the article. In particular, disagreements of using special corporate products are considered. Their classification and features of use in the industrial and consumer markets are offered.

Ключові слова: корпоративний імідж, допоміжні засоби маркетингові комунікації, спеціальна іміджева продукція, бізнес-сувенір, промо-сувенір.

Література: 

1. Расницын В.Г. Корпоративный имидж в контексте бизнес-коммуникаций / В.Г. Расницын // Маркетинг и реклама – 2008. – № 4. – С. 65–69.
2. Росситер Дж.Р. Реклама и продвижение товаров / Дж. Р. Росситер, Л. Перси; пер. с англ. под ред. Л.А. Волковой. – СПб.: Питер, 2000 – 656 с.
3. Діброва Т.Г. Маркетингова політика комунікацій: стратегія, вітчизняна практика. Навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Т. Г. Діброва – К.: «ВД “Професіонал”», 2009. – 320 с.
4. Горчакова В.Г. Имидж власти / В. Г. Горчакова // Маркетинг в России и за рубежом. – 2010. – № 1. – С. 76–83.
5. Тамберг В. Новые каналы коммуникации с потребителем / В. Тамберг, А. Бадьин // Рекламодатель. Теория и практика. – 2009. – №1. – С. 34–42.
6. Діброва Т.Г. Комунікативні аспекти управління торговою маркою як засіб формування іміджу марочного товару / Т. Г. Діброва // Маркетинг в Україні. – 2000. – №4. – С. 24–26.

Завантажити текст статті: